ASGP 1928 (for 1927), Vol. 4

Stanisław Jaskólski
Złoża oolitowych rud żelaznych obszaru częstochowskiego. Studjum petrograficzno-chemiczne - 1-92
Die oolitischen Toneisenerzlagarstätten der Gegend von Częstochowa (Zusammenfassung)
Article Full Text, PDF

Walery Łoziński
Ein unsichtbarer geologischer Faktor (Ultraviolette Strahlen) - 93-105
Niewidzialny czynnin geologiczny (promieniowanie nadfjołkowe)
Article Full Text, PDF

Władysław Szajnocha
Dolina Brennicy pod Skoczowem na Śląsku Cieszyńskim. Szkic budowy geologicznej - 106-134
(Zusammenfassung)
Article Full Text, PDF

Aleksander Niewiestin
Badania geologiczne warstw nadredenowych niecki bytomskiej - 135-169
Geological research on the super-reden strata of the Bytom Synclinal (Summary)
Article Full Text, PDF

Franciszek Bieda
Nummulity i Ortofragminy eocenu z Pasiecznej koło Nadwórnej - 170-203
Nummulites et Orthophragmina dans ľ Eocene de Pasieczna pres de Nadwórna (Résumé)
Article Full Text, PDF

Sprawozdanie z czynności Towarzystwa za rok administracyjny 1926/27 - 204-206
Article Full Text, PDF

Sprawozdanie kasowe za rok administracyjny 1926/7 przedłożone na Walnem Zebraniu w dniu 6 listopada 1927 r. - 207
Article Full Text, PDF

Spis członków Polskiego Towarzystwa Geologicznego według stanu z dnia 31. XII. 1927 - 208-210
Article Full Text, PDF