ASGP 1974, Vol. 44, 1

Halina Żakowa
Goniatitina from the Upper Visean (Gałęzice Syncline, Holy Cross Mts) - 3-30
Goniatitina z serii wapiennej i wapienno-iłowcowej górnego wizenu synkliny gałęzickiej (Góry Świętokrzyskie) (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Stanisław Liszka
Bicornifera n. gen. Lindenberg (1965) in the Polish flysch Carpathians - 31- 35
Bicornifera n. gen. Lindenberg (1965) we fliszu Karpat polskich (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Iwona Garlicka
Horizon with Stomiosphaerids in the Upper Jurassic of the Carpathian Foreland (Southern Poland) - 37-50
Poziom ze stomiosferidami w utworach górno jurajskich Przedgórza Karpat (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Wiesław Nowak
Stomiosphaerina nov. gen. (Incertae sedis) of the Upper Cretaceous in the Polish Flysch Carpathians - 51-63
Stomiosphaerina nov. gen. (Incertae sedis) z górnej kredy polskich Karpat Fliszowych (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Tadeusz Gunia
Microflora prekambryjskich wapieni okolicy Dusznik Zdroju (Sudety Środkowe) - 65-92
Microflore of Pre-Cambrian LImestones of the Duszniki Zdrój Region (The Central Sudeten) (Summary)
Article Full Text, PDF

Afrykan Kislow
Zagadnienie interpretacji sejsmologicznej w kompleksie dolnego paleozoiku syneklizy bałtyckiej - 93-102
Вопросы сейсмогеологической инмерпремации в нижнепалеозойском комплексе Балмийской синеклизы (Резюме)
Article Full Text, PDF

R. Blus & A. Dąbrowski
Method of investigations of density distribution geological formations above the sea level in Lower Silesia and some results obtained - 103-113
Metodyka badań rozkładu gęstości utworów geologicznych występujących nad poziomem morza na Dolnym Śląsku i niektóre ich wyniki (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Henryk Niedzielski
Wodochłonność skał fliszowych w wybranych rejonach Karpat - 115-139
Water pressure tests of flysch rocks in selected areas of the Carpathians (Summary)
Article Full Text, PDF