ASGP 1974, Vol. 44, 4

Jan Środoń
An interpretation of climbing-ripple cross-lamination - 449-473
Interpretacja ripplemarków wstępujących (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Aleksandra Gromczakiewicz-Łomnicka
Upper Visean conodont fauna from the Carboniferous limestone north of Krzeszowice (environs of Cracow, Poland) - 475-481
Górno-wizeńska fauna konodontów z wapienia węglowego okolicy Krzeszowic koło Krakowa (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Wiesław Bilan
Three new species of Charophyta from the Upper Triassic in the Cracow-Silesian region (Southern Poland) - 483-489
Trzy nowe gatunki ramienic z górnego triasu obszaru krakowsko-śląskiego (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Stefan Połtowicz
Wgłębna tektonika brzegu Karpat w okolicy Tamowa i Pilzna - 491-514
Tectonic structures of the Carpathian border in the Tarnów and Pilzno area (Polish Middle Carpathians) (Summary)
Article Full Text, PDF

Konrad Konior & Elżbieta Turnau
Nowe profile wiertnicze utworów karbonu produktywnego w południowo-wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego - 515-544
New coal measure sections from boreholes of the south-eastern part of the Upper Silesian Basin (Summary)
Article Full Text, PDF

Piotr Sobczyński & Marek Szuwarzyński
Wykształcenie litologiczne i okruszcowame dolomitów dolnego wapienia muszlowego w kopalni Trzebionka - 545-556
Dolomites and ore horizons in the Lower Muschelkalk of Trzebionka mine (Cracow-Silesian region) (Summary)
Article Full Text, PDF

Krzysztof Birkenmajer
Trzeciorzędowe wulkany Graczy na Dolnym Śląsku i ich założenia uskokowe - 557-575
Terciary volcanoes of Gracze, Lower Silesia, and inferred fault pattern (Summary)
Article Full Text, PDF

Jerzy Dudziak
Zależność składu głazowego od frakcji w osadach glacjalnych zlodowacenia południowopolskiego - 577-591
Dependence of rock composition on the grain fraction in glacial deposits (Summary)
Article Full Text, PDF

Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Geologicznego w roku 1973 - 595-612
Article Full Text, PDF

Sprawozdanie finansowe - 613
Article Full Text, PDF

Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Augustowie - 615-616
Article Full Text, PDF

XLV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Augustowie - 617-618
Article Full Text, PDF

Nagroda naukowa imienia Ludwika Zejsznera za rok 1971 - 619-620
Laureat - Władysław Moryc
Article Full Text, PDF