ASGP 1976, Vol. 46, 3

Piotr Mierzejewski
On application of scanning electro microscope to the study of organic inclusions from the Baltic amber - 291-295
Próby zastosowania scanningowego mikroskopu elektronowego do badań organicznych inkluzji z bursztynu bałtyckiego (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Krzysztof Birkenmajer & Antonina Jednorowska
Dolny mastrycht jako górna granica wieku pelagicznych margli otwornicowych jednostki czorsztyńskiej, Pieniński Pas Skałkowy - 297-307
Lower Maastrichtian as Upper age limit of pelagic foraminiferal marls in the Czorsztyn Succession, Pieniny Klipen Belt, Carpathians (Summary)
Article Full Text, PDF

Krzysztof Birkenmajer
Plejstoceńskie deformacje tektoniczne w Szaflarach na Podhalu - 309-323
Pleistocene tectonic deformations at Szaflary, West Carpathians, Poland (Summary)
Article Full Text, PDF

Włodzimierz Mizerski
Cios w utworach mezozoicznych południowego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich między Ostrowem a Straszniowem - 325-335
System of joint in the Mesozoic rocks of the southern margin of the Holy Cross Mts. between Ostrów and Strasznów (Summary)
Article Full Text, PDF

Andrzej Ślączka
Nowe dane o budowie podłoża Karpat na południe od Wadowic - 337-350
New data on the structure of the basement of the Carpathians south of Wadowice (Summary)
Article Full Text, PDF

Ireneusz Wróbel
Ukształtowanie stropowej powierzchni trzeciorzędu Wysoczyzny Zielonogórskiej - 351-353
The relief of the Tertiary top surface of the Zielona Góra Upland (Summary)
Article Full Text, PDF

Marek Bielski & Karol Prochazka
O możliwości występowania minnesotaitu (talku żelazistego) w soli kamiennej Inowrocławia - 355-361
On the occurrence of Minnesoitaite in the rock salt of the salt deposits at Inowrocław (Central Poland) (Summary)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Henryk Kucha
Materia organiczna, Au, Ni i Co w utworach cechsztynu monokliny przedsudeckiej - 363-417
Organic matter, Au, Ni And Co in Zechstein rocks of the Fore-Sudetic Monocline (Western Poland) (Summary)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF