ASGP 1976, Vol. 46, 4

Jerzy Balwierz & Stanisław Dżułyński
Experiments on rock deformations produced by underground karst processes - 419-434
Doświadczalne deformacje krasowe (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Stefan Witold Alexandrowicz
Silicoflagellata from the Miocene diatomites of the Upper Silesia basin - 435-453
Silicoflagellata z mioceńskich diatomitów Zagłębia Górnośląskiego (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Tadeusz M. Peryt
Ingresja morza turyńskiego (górny perm) na obszarze Monokliny Przedsudeckiej - 455-465
Turingian (Upper Permian) marine ingression in the area of Fore-Sudetic monocline (Summary)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Wiesław Heflik & Konrad Konior
Pozycja petrologiczna i geologiczna granitu z Bugaja - 467-487
Petrologic and geologic position of the Bugaj granite (Summary)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Jerzy Niśkiewicz & Czesław Skowronek
Zmiany hydrogeniczne w złożu miedzi "Lena" (Dolny Śląsk) - 489-502
Hydrogenic change in copper deposits of the „Lena” Mine (Lower Silesia) (Summary)
Article Full Text, PDF

Stanisław Panek & Marek Szuwarzyński
O przedtortońskiej dolinie erozyjnej wypełnionej osadami trzeciorzędowymi w okolicach Chrzanowa - 503-523
Pre-Tortonian Valley with Tertiary fill near Chrzanów (Cracow Upland, Poland) (Summary)
Article Full Text, PDF

Nestor Oszczypko & Adam Tomaś
Przetortońska rzeźba Przedgórza Karpat między Krakowem a Dębicą oraz jej wpływ na sedymentację miocenu - 525-548
Pre-Tortonian relief of the Carpathian Foreland between Kraków and Dębica and its effect on Miocene sedimentation (Summary)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Afrykan Kisłow
Prace refrakcyjne w Syneklizie Perybałtyckiej – 549-569
Сейсмические работы методом преломленных волн в балтийской синеклизе (Резюме)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Edward Ciuk
Jan Wyżykowski (1917-1974) - 573-577
Jan Wyżykowski (1917-1974) (Résumé)
Article Full Text, PDF

Wojciech Grocholski
Henryk Teisseyre (1903-1975) - 579-584
Henryk Teisseyre (1903-1975) (Résumé)
Article Full Text, PDF

Maria Ziembińska-Tworzydło
Mikołaj Kostyniuk (1908-1975) - 585-590
Mikołaj Kostyniuk (1908-1975) (Résumé)
Article Full Text, PDF

Edward Rühle
Jan Czermiński (1923-1976) - 591-599
Jan Czermiński (1923-1976) (Résumé)
Article Full Text, PDF

Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Geologicznego w roku 1975 - 601-610
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Świdnicy - 611
Article Full Text, PDF

XLVII Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Sudetach Środkowych - 611-612
Article Full Text, PDF

Zestawienie finansowe za rok 1975 - 613
Article Full Text, PDF

Nagroda naukowa imienia Ludwika Zejsznera za rok 1972 - 615-616
Laureat – Henryk Niedzielski
Article Full Text, PDF