ASGP 1978, Vol. 48, 3-4

Stanisław Geroch
Lower Cretaceous diatoms in the Polish Carpathians - 283-295
Okrzemki dolnokredowe z polskich Karpat (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Aleksandra Kostecka
Lower Muschelkalk carbonates of the south-western margin of the Holy Cross Mountains (central Poland). Cz. II. Diagenesis - 297-325
Utwory węglanowe dolnego wapienia muszlowego południowo-zachodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich. Cz. II. Diageneza (Streszczenie)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Antoni Hoffman
Punctated-equilibrum evolutionary model and paleoecology - 327-331
Model naruszonej równowagi ewolucyjnej a ekologia (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Włodzimierz R. Kowalski
Critical analysis of Cambrian ichnogenus Plagiogmus Roedel, 1929 - 333-344
Rewizja kambryjskiego ichnorodzaju Plagiogmus Roedel, 1929
Article Full Text, PDF

Janina Sztejn & Stanisław Geroch
S.E. microscopy of Planispirillina flava (Sztejn), foram. Lower Cretaceous, Poland - 345-348
Otwornica Planispirillina flava (Sztejn) w mikroskopie elektonowym (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Jerzy Małecki
Mszywioły mioceńskie z okolic Opatowa - 349-355
Miocene bryozoa from the Opatów environ (Central Poland) (Summary)
Article Full Text, PDF

Janusz Kotlarczyk, Feliks Mitura & Jacek Rajchel
Poziom z inoceramami w warstwach inoceramowych strukturalnej elewacji Piątkowej (Karpaty przemyskie) - 357-367
A horizon with Inoceramus in the Inoceramian Beds of the Piątkowa structural elevation (Polish Carpathians, Skole Nappe)(Summary)
Article Full Text, PDF

Halina Kmiecik
Stratygrafia sporowa karbonu środkowo-wschodniej Polski - 369-389
Spore stratigraphy of the Carboniferous of Central-Eastern Poland (Summary)
Article Full Text, PDF

Stanisław Leszczyński
Wapienie glonowe i rodolity z piaskowców ciężkowickich jednostki śląskiej w Karpatach - 391-405
Algal limestones and rhodolites from Ciężkowice sandstones of the Silesian Unit (Polish Carpathians) (Summary)
Article Full Text, PDF

Stefan Połtowicz
Grawitacyjne ześlizgi fliszu brzeżnej strefy Karpat w świetle nowej tektoniki globu ziemskiego - 407-444
Gravity slides of the Flysch Carpathian Marginal Zone in the light of new global tectonics (Summary)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Stefan Z. Różycki
Od “Mocht” do syntezy stratygrafii plejstocenu Polski - 445-478
From Mochty to a synthesis of the Polish Pleistocene (Summary)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Leszek Lindner
Rozwój paleomorfologiczny zachodniej części regionu świętokrzyskiego pleistocenie - 479-508
Palaeomorphologic evolution of the western part of the Holy Cross region in Pleistocene (Summary)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Antoni K. Tokarski
O czwartorzędowym ciosie i uskoku w Kotlinie Sądeckiej (Zachodnie Karpaty Zewnętrzne) - 509-516
On Quaternary fault and jointing in Nowy Sącz Basin (Outer Western Carpathians, Poland) (Summary)
Article Full Text, PDF

Witold Zuchiewicz
Czwartorzędowe ruchy tektoniczne a rzeźba przełomu Dunajca przez Beskid Sądecki - 517-531
Quaternary tectonics and the relief of the Dunajec River gorge in the Beskid Sądecki Mountains (Polish Western Carpathians) (Summary)
Article Full Text, PDF

Marian A. Gasiński, Anna Hanusiak & Ryszard Tyrankiewicz
The Y-modulation method in investigations of the structures of microfossils in SEM - 533-536
Wykorzystanie elektronów wtórnych do modulacji składowej pionowej wiązki monitora w badaniach struktur mikroskamieniałości w mikroskopie skaningowym (Streszczenie)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Andrzej F. Adamczyk, Jacek Motyka, Zbigniew Wilk & Stanisław Witczak
Słone wody w osadach permskich północno-wschodniego obrzeżenia Górnośląskiego Zagłębia Węglowego - 537-558
Salt water in Permian sediments on the north-eastern border of the Upper Silesia Coal Basin (Summary)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Aaładus Haładus, Jacek Motyka, Andrzej Szczepański & Zbigniew Wilk
Prognozowanie metodą modelowania analogowego dopływów wody do kopalń pracują­cych w skałach szczelinowo-krasowych - 559-587
Forecasting of ground-water inflow into mines in fissure-karst horizons using the electric analogy simulation method (Summary)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Wojciech Grocholski
Bogumił Krygowski (1905- 1977) - 591-594
Bogumił Krygowski (1905-1977) (Résumé)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Aniela Chałubińska
Anna Kowalska (1922-1975) - 595-597
Anna Kowalska (1922-1975) (Résumé)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Geologicznego w roku 1977 - 599-611
Article Full Text, Part 1, PDF | Article Full Text, Part 2, PDF

Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Załużu koło Sanoka - 612
Article Full Text, PDF

XLIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Załużu koło Sanoka - 612-613
Article Full Text, PDF

Nagroda Naukowa imienia Ludwika Zejsznera za rok 1976 - 615-616
Laureat – Henryk Kucha
Article Full Text, PDF