ASGP 1980, Vol. 50, 1

Wojciech Narębski
Paleotectonic setting of the circum-Karkonosze Lower Palaeozoic spilite-keratophyre suites based on geochemistry of iron group elements - 3-25
Pozycja paleotektoniczna wokólkarkonoskich dolnopaleoziocznych serii spilitowo-keratofirowych w świetle geochemii i pierwiastków grupy żelaza (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Rafał Unrug
Tectonic rotation of flysch nappes in the Polish Outer Carpathians - 27-39
Rotacja tektoniczna płaszczowin fliszowych Polskich Karpat Zewnętrznych (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Kazimierz Smulikowski
Uwagi o cieszyńskiej prowincji magmowej - 41-54
Comments on the Cieszyn Magmatic Province (West Carpathian Flysch) (Summary)
Article Full Text, PDF

Andrzej J. Krawczyk
Niektóre cechy sedymentacji fliszu podhalańskiego - 55-98
Some charactreistics of the sedimentation process of the Podhale Flysch (Summary)
Article Full Text, PDF

Marian Wagner
Utwory węglonośne jednostki magurskiej okolic Jordanowa i Nowego Sącza - 99-117
Coal matter in the Flysch of the Magura nappe between Jordanów and Nowy Sącz (Summary)
Article Full Text, PDF

Leszek Bober, Danuta Nowicka & Antoni Wójcik
Utwory czwartorzędowe w dolinie Skawy między Wadowicami a Zatorem - 119-137
Quaternary deposits in the skawa river valley between Zator and Wadowice (Carpathians) (Summary)
Article Full Text, PDF

Henryk Niedzielski
Charakterystyka wodonośności fliszu karpackiego na podstawie wydatku studzien - 139-159
Characteristics of water capacity of the carpathian Flysch on the basis of well discharges (Summary)
Article Full Text, PDF

Antoni Hoffman
System-analytic conceptual framework for community paleoecology - 161-172
Analiza systemów a paleosynekologia (Streszczenie)
Article Full Text, PDF