ASGP 1987, Vol. 57, 1-2

Antoni Wodzicki
Origin of the Cracovian-Silesian Zn-Pb deposits - 3-36
Geneza złóż cynku i ołowiu regionu śląsko-krakowskiego (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Alksandra Kostecka & Stanisław Węcławik
Mineral water deposits i vicinity of Tylicz (Beskid Niski Range, Polish Flysch Carpathians) - 37-58
Osady wód mineralnych w rejonie Tylicza (Beskid Niski, Polskie karpaty fliszowe) (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Jacek Matyszkiewicz
Epigenetyczna sylifikacja wapieni górnego oksfordu okolic Krakowa - 59-87
Epigenetic silification of the Upper Oxfordian limetsones in the vicinity of Kraków (Summary)
Article Full Text, PDF

Marek W. Lorenc
Kordieryt w granitoidach hercyńskich masywów Systemu Centralnego (Estramadura, Hiszpania) i strzelińskiego (Dolny Śląsk) – wstępne studium porównawcze - 89-106
Cordierite in granitoid rocks of Hercynian massifs of the Central system (Estramadura, Spain) and Strzelin (Lower Silesia) – a preliminary comparative study (Summary)
Article Full Text, PDF

Marek W. Lorenc
Struktury koliste wokół hercyńskich masywów granitoidowych (Strzelin, Kłodzko-Złoty Stok, Žulova) – interpretacja zdjęcia satelitarnego Landsat - 107-124
Circular structures around Hercynian granitoid massifs (Strzelin, Kłodzko-Złoty Stok, Žulova) – interpretation of the Landsat satellite image (Summary)
Article Full Text, PDF