ASGP 1987, Vol. 57, 3-4

Andrzej Pszczółkowski
Paleogeography and paleotectonic evolution of Cuba and adjoining areas during the Jurassic–Early Cretaceous - 127-142
Paleogeografía y evolucion paleotectonica de Cuba y de los areas adyacentes en el Jurásico-Cretacio Temprano (Resumen)
Paleogeografia i ewolucja paleotektoniczna Kuby i obszarów sąsiednich w jurze i wczesnej kredzie (Streszczenie)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Janusz Kotlarczyk & Irena Kaczmarska
Two diatoms horizons in the Oligocene and (?)Lower Miocene of the Polish Outer Carpathians - 143-188
Dwa poziomy okrzemkowe w oligocenie–dolnym miocenie(?) polskich Karpat Zewnętrznych (Streszczenie)
Article Full Text, PDF | Erratum, part 1, PDF | Erratum, part 2, PDF

Marek Cieszkowski, Nestor Oszczypko & Witold Zuchiewicz
Late Cretaceous submarine slump in the Inoceramian Beds of Magura nappe at Szczawa, Polish West Carpathians - 189-201
Późnokredowe osuwisko podmorskie w warstwach inoceramowych jednostki magurskiej w Szczawie (polskie Karpaty Zachodnie) (Streszczenie)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Andrzej Żelaźniewicz
Tektoniczna i metamorficzna ewolucja Gór Sowich - 203-348
Tectonic and metamorphic evolution of the Sowie Góry, Sudetes Mts., SW Poland (Summary)
Article Full Text, PDF

Bohdan Kozerski, Aleksnadra Macioszczyk, Zdzisław Pazdro & Andrzej Sadurski
Fluor w wodach podziemnych w rejonie Gdańska - 349-374
The fluorian in groundwater of the Gdańska region (Summary)
Article Full Text, PDF

Sprawozdanie z działalności PTG w roku 1986 - 377-390
Proceedings of the Polish Geological Society in 1986
Article Full Text, PDF