ASGP 1988, Vol. 58, 1-2

O. van Breemen, D. R. Bowes, M. Aftalion & A. Żelaźniewicz
Devonian tectonothermal activity in the Sowie Góry gneissic block, Sudetes, southwestern Poland: evidence from Rb-Sr and U-Pb isotopic studies - 3-19
Dewońska aktywnośc tektonometamorficzna w gnejsach bloku Gór Sowich w świetle badań izotopowych Rb-Sr i U-Pb (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Krzysztof Görlich
Micas and texture of the Recent muds in Spitsbergen fjords: study of suspension settling - 21-52
Miki i skład ziarnowy współczesnych mułów we fiordach Spitsbergenu: studium osiadania zawiesiny (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Leonard Mastella
Budowa i ewolucja strukturalna okna tektonicznego Mszany Dolnej, polskie Karpaty Zewnętrzne - 53-173
Structure and evolution of Mszana Dolna tectonic window, Outer Carpathians, Poland (Summary)
Article Full Text, PDF | Insertion after p. 65 | Erratum, PDF

Kazimierz Burzyński & Andrzej Sadurski
Impact of the buried-valley geometry on the groundwater flow: a finite-element numerical model - 175-190
Wpływ geometrii pogrzebanych dolin na przepływy wód podziemnych: model numeryczny metodą elementów skończonych (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Jerzy Butrym, Henryk Maruszczak & Józef Wojtanowicz
Chronologia termoluminescencyjna osadów lądolodu Sanian (=Elsterian II) w dorzeczu Sanu i górnego Dniestru - 191-205
Thermoluminescence chronology of the Sanian (=Elsterian II) inland-ice deposits in the San and the upper Dniestr river basins (Summary)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Zofia Alexandrowicz & Stefan W. Alexandrowicz
Ridge-top trenches and rifts in the Polish Outer Carpathians - 207-228
Rowy grzbietowe i rozpadliny w polskich Karpatach fliszowych (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Grzegorz Haczewski
Flysch and molasse: the elusive models. A discussion 229-232
Article Full Text, PDF

Andrew D. Miall
Flysch and molasse; the elusive models. Reply to discussion by G. Haczewski - 233-235
Article Full Text, PDF

Anna Dylikowa
Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Halina Radlicz-Rühlowa (1905-1986) - 239-241
Chronicle of the Polish Geological Society - Halina Radlicz-Rühlowa (1905-1986)
Article Full Text, PDF