ASGP 1930 (for 1929), Vol. 6

Piis Manibus Ignacy Domeyko Memoriam Viri Clarissimi ac doctissimi Naturae opum Reipublicae Chilensis Exploratoris atque Investigatoris Adami Mickiewicz intimi sodalis Eliae de Beaumont Discipuli dilectissimi hoc volumen Societas Geologica Polonorum gratissimo animo prosecutura Sacrum esse voluit

Jan Lewiński
Dyluwium Polski i Danji (Uwagi z powodu Międzynarodowego Zjazdu w Kopenhadze w czerwcu i lipcu 1928) - 1-49
Das Diluvium von Polen und Dänemark (Bemerkungen anlässlich des Internationalen Geologen-Congresses in Kopenhagen im Juni und Juli 1928) (Zusammenfassung)
Article Full Text, PDF

Kamila Skoczylasówna
Przyczynek do znajomości miocenu kotliny sądeckiej - 50-72
Beitrag zur Kenntniss der Miozänablagerungen In der Umgebung von Nowy Sącz (Zusammenfassung)
Article Full Text, PDF

Gejza Bukowski
Bemerkungen über die Binnenablagerungen in der Umgelbung des Buldur Giöll in Kleinasien - 73-90
Uwagi dotyczące utworów lądowych w okolicy jeziora Buldur w Azji Mniejszej
Article Full Text, PDF

Józef Premik
Calcaires a Alvéolines de Mali Trvolit-Čuka Kunors dans l’Albanie moyenne - 91-97
Wapienie alveolinowe z Mali Trvolit-Čuka Kunors dans l’Albanie moyenne
Article Full Text, PDF

Franciszek Bieda
Numulity trzeciorzędu pienińskiego pasa skałkowego (Notka tymczasowa) - 98-104
Nummulites dans le Tertiaire de la Zone Piénine des Klippes (Note préliminire) (Résumé)
Article Full Text, PDF

Ludwik Kowalski
Przyczynek do znajomości występowania andezytu na górze Wżar w Kluszkowcach w powiecie nowotarskim - 105-108
(Zusammenfassung)
Article Full Text, PDF

Ludwik Horwitz & Ferdynand Rabowski
Przewodnik do wycieczki Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Pieniny (18-21 V. 1929 r.) - 109-155
Excursion dans les Piénines (Karpates polonaises) de la Société Géologique Polonaise (18-21 V. 1929 r.) (Résumé)
Article Full Text, PDF

Ferdynand Rabowski
Uwagi tyczące się budowy skałek - 156-160
Quelques remarques sur la structure des Klippes (Résumé)
Article Full Text, PDF

Stanisław Zuber
Spostrzeżenia geologiczne w okolicach Ulcinja (Dulcigno) w południowej Czarnogórze - 161-179
Contributions a la géologie des environs de Ulcinj (Dulcigno) au Montenegro Méridional (Jugoslavie) (Résumé)
Article Full Text, PDF

Stanisław Zuber
Niektóre rezultaty badań wykonanych w powiecie Krzemienieckim (Wiadomość tymczasowa) - 180-196
Quelques résultats des tu des faites dans le district de Krzemieniec (Volhynie meridionale) (Résumé)
Article Full Text, PDF

Stanisław Zuber
Asfaltyty we fliszu karpackim oraz ich znaczenie dla regionalnej ekspertyzy naftowej - 197-199
Note sur les asphaltites dans le flysch carpatique et leur importance pour la prospection pétroliere régionale (Résumé)
Article Full Text, PDF

Jan Kuhl
Z badań petrograficznych złoża solnego w Kałuszu - 200-234
Zur Kenntnis der Petrographie des Salzlagers von Kałusz (Zusammenfassung)
Article Full Text, PDF

Walery Goetel & Stanisław Sokołowski
Tektonika serii reglowej w okolicy Zakopanego - 235-301
La structure tectonique de la zone subtatrique aux environs de Zakopane (Résumé)
Article Full Text, PDF | Insertion after p. 296

Jan Zerndt
Megaspory z pokładu Izabela (warstwy łaziskie) w Trzebini - 302-313
Megasporen aus dem Isabella-Flöz [Schichten v. Łaziska] in Trzebinia (Zusammenfassung)
Article Full Text, PDF

Bohdan Świderski
Tektoniczny stosunek polskich Karpat wschodnich do ich przedgórza - 314-371
Sur le rapport tectonique des Karpates Orientales polonaises et de leur avant-pays (Résumé)
Article Full Text, PDF

Wiktor Kuźniar
Ignacy Domeyko - 372-381
(Résumé)
Article Full Text, PDF

Józef Premik
Badania nad dyluwjum województwa łódzkiego. Część I: O utworach preglacjalnych, glacjalnych i interglacjalnych w dorzeczu środkowej Warty, Widawki i Prosny - 382-392
Article Full Text, PDF

Kazimierz Piech
Badania nad dyluwium województwa łódzkiego. Część II: Flora warstw międzylodowcowych okolicy Szczercowa, Dzbanek Kościuszkowskich i niektórych innych miejscowości w dorzeczu środkowej Warty - 393-399
Article Full Text, PDF

Summary of the Communications on the diluvial epoch of Poland at the session of the Polish Geological Society in Cracov on March 2. 1930 - 400-408
Referaty, dotyczące problemów dyluwjum polskiego wygłoszone dnia 2-go marca 1930 roku na posiedzeniu Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Krakowie
E. Passendorfer - Some diluvial profiles from the West the Góry Świętokrzyskie (Holy Cross Mountains)
J. Lilpop - The flora of the Interglacila profile in Olszewice
J. Premik - On the preglacial, glacial and interglacial formations in the area of Middle Warta, Widawka and Prosna
K. Piech - The flora of the interglacial strata in the envuirons of Szczerców, Dzbanki Kościuszkowskie and some other places in the basin of the river Warta
Discussion
Article Full Text, PDF

Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Geologicznego w roku admin. 1928/29 - 409-415
Article Full Text, PDF

Sprawozdanie kasowe skarbnika Pol. Tow. Geol. Za rok admin. 1928/1929 przedłożone na Walnem Zebraniu w dn. 19 maja 1929 r. w Szczawnicy - 416
Article Full Text, PDF

Przegląd prac ukończonych nie ogłoszonych jeszcze drukiem oraz takich, które są w opracowaniu - 417-419
Article Full Text, PDF

Spis zagranicznych czasopism perjodycznych bibljoteki P.T.G. otrzymywanych droga wymiany - 420-422
Article Full Text, PDF

Spis członków Polskiego Towarzystwa Geologicznego według stanu z dnia 31. XII. 1929 - 423-425
Article Full Text, PDF