ASGP 1992, Vol. 62, 2

Ryszard Kryza & Andrzej Muszyński
Pre-Variscan volcanic-sedimentary succession of the central southern Góry Kaczawskie, SW Poland: Outline geology - 117-140
Przedwaryscyjska sukcesja wulkaniczno-osadowa centralnej części południowych Gór Kaczawskich: zarys geologii (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Andrzej Pisera, Muharrem Satir, Michał Gruszczyński, Antoni Hoffman & Krzysztof Małkowski
Variation in δ13C and δ18O in late Jurassic carbonates, Submediterranean Province, Europe - 141-147
δ13C i δ18O w późnojurajskich wapieniach Prowincji Submedyterrańskiej (Europa) (Streszcznie)
Article Full Text, PDF

Andrzej Łaptaś
Giant-scale cross-bedded Miocene biocalcarenites in the northern margin of the Carpathian foredeep - 149-167
Nasypy przekątnie wielkoskalowo warstwowane w mioceńskich biokalkarenitach południowego obrzeżenia Gór Swiętokrzyskich (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Ireneusz Felisiak
Osady krasowe oligocenu i wczesnego miocenu oraz ich znaczenie dla poznania rozwoju tektoniki i rzeźby okolic Krakowa - 173-207
Oligocene - early Miocene karst deposits and their importance for recognition o the development of tectonics and relief in the Carpathian Foreland, Kraków region, southern Poland (Summary)
Article Full Text, PDF

Sprawozdanie z działalności PTG w roku 1991 - 211-219
Proceedings of the Geological Society of Poland in 1991
Article Full Text, PDF