ASGP (1997), vol. 67: 57-81

GEOLOGY OF SUB-QUATERNARY BASEMENT AND STRATIGRAPHY OF QUATERNARY SEDIMENTS IN THE MIDDLE NOTEC RIVER VALLEY

Jan DZIERŻEK

Institute of Geology, University of Warsaw, Zwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa, Poland

Dzierżek. J., 1997. Geology of sub-Quaternary basement and stratigraphy of Quaternary sediments in the Middle Notec River valley. Ann. Soc. Geol. Polon., 67: 57-81.

Abstract: A model of geological structure, including detailed stratigraphy of Quaternary sediments in the Middle Noteć River valley region, is presented. More than 950 boreholes and 64 geological sections have been analysed. The sub-Tertiary basement includes the Pomorze-Kujawy (Pomeranian-Kuyavian) Swell and the Szczecin-Mogilno Trough, built up of Cretaceous and Jurassic rocks. The Tertiary sediments are up to 260 m thick. Fourteen till beds, representing 7 glaciations: Narevian, Nidanian, Sanian I, Sanian II, Odranian, Wartanian, and Vistulian, have been distinguished, ranging from a few to 220 m in thickness. Fluvial and lacustrine sediments separating individual tills represent the Podlasian, Malopolanian, Ferdynandovian, Mazovian, Lubavian and Eemian interglacials.

Abstrakt: Przedstawiono model budowy geologicznej rejonu Doliny Środkowej Noteci wraz ze szczegółową stratygrafią osadów czwartorzędowych, uzyskany z analizy ponad 950 wierceń i 64 przekrojów. W podłożu trzeciorzędu występują tu głównie skały jury i kredy, wchodzące w skład wału pomorsko-kujawskiego i niecki szczecińsko-mogileńskiej. Ukształtowanie podłoża osadów trzeciorzędowych wykazuje zgodność z budową struktur tektonicznych. Osady trzeciorzędu w rejonie Doliny Środkowej Noteci mają miąższość od kilkunastu do 265 m. W bezpośrednim podłożu osadów czwartorzędowych występują osady miocenu i pliocenu. Wśród osadów czwartorzędowych mających tu miąższość od kilku do 220 m wyróżniono 14 warstw glin lodowcowych reprezentujących 7 zlodowaceń: Narwi, Nidy, Sanu I i II, Odry, Warty i Wisły. Wyróżniono także osady rzeczne i jeziorne interglacjałów: podlaskiego, małopolskiego, ferdynandowskiego, mazowieckiego, lubawskiego i eemskiego.

Article: 
Volume: