ASGP (1997), vol. 67: 83-92

DATED LANDSLIDES OF THE JAWORZYNA KRYNICKA RANGE (POLISH CARPATHIANS) AND THEIR RELATION TO CLIMATIC PHASES OF THE HOLOCENE

Włodzimierz MARGIELEWSKI

Institute of Nature Conservation, Polish Academy of Sciences, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków, Poland

Margielewski, W., 1997. Dated landslides of the Jaworzyna Krynicka Range (Polish Carpathians) and their relation to climatic phases of the Holocene. Ann. Soc. Geol. Polon., 67: 83-92.

Abstract: Ten radiocarbon datings of landslides of the Jaworzyna Krynicka Range, were performed to establish the date of their formation or rejuvenation. These datings widen the documentation of the landslide phases connected with humid periods of the Holocene. Several dates correspond to landslide phases and prove that the landslides were formed at the beginning of the Atlantic Phase, termination of the Subboreal Phase, in the Middle Ages and at the beginning of the Little Ice Age. A landslide phase of mass movement intensification connected with a humid phase at the beginning of the Subboreal Phase is based on two radiocarbon datings. Five radiocarbon dates confirm the relationship between mass movement intensification and a humid phase distinguished at early Subatlantic Phase.

Abstrakt: W obrębie osuwisk pasma Jaworzyny Krynickiej wykonano dziesięć datowań radiowęglowych, po-zwalających na określenie czasu powstania lub odmłodzenia tych form. Datowania te znacznie poszerzają dokumentację faz osuwiskowych w Karpatach, wiązanych z okresami holoceńskich zwilgoceń. Część uzyskanych dat dokumentuje okresy intensyfikacji osuwisk wydzielane na początku fazy atlantyckiej, w schyłkowym okresie subboreału oraz w średniowieczu, we wczesnej fazie małej epoki lodowej. Faza osuwiskowa wiązana z okresem wilgotnym na początku subboreału jest potwierdzona dwoma datowaniami. Pięć datowań radiowęglowych potwierdza związek intensyfikacji ruchów masowych z fazą zwilgocenia wydzielaną we wczesnym subatlantyku.

Article: 
Volume: