ASGP (2000), vol. 70: 219-229

ANASTOMOSING SYSTEM OF THE UPPER NAREW RIVER, NE POLAND

Ryszard GRADZIŃSKI (1), Janusz BARYŁA (1), Władysław DANOWSKI (2), Marek DOKTOR (1), Dariusz GMUR (1), Michał GRADZIŃSKI (3), Artur KĘDZIOR (1), Mariusz PASZKOWSKI (1), Roman SOJA (4), Tomasz ZIELIŃSKI (5) & Sławomir ŻUREK (6)

1) Institute of Geological Sciences (Cracow Research Centre), Polish Academy of Sciences,
ul. Senacka 1, 31-002 Kraków, Poland; E-mail: ndgradzin at cyf-kr.edu.pl
2) ul. Helclów 23, 31-148 Kraków, Poland
3) Institute of Geological Sciences, Jagiellonian University, ul. Oleandry 2a, 30-063 Kraków, Poland
4) Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences, ul. św. Jana 22,
30-018 Kraków, Poland
5) Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec, Poland
6) Geographical Institute, Pedagogic University, ul. Konopnickiej 15, 25-406 Kielce, Poland

Gradziński, R., Baryła, J., Danowski, W., Doktor, M., Gmur, D., Gradziński, M., Kędzior, A., Paszkowski, M., Soja, R., Zieliński, T. & Żurek, S., 2000. Anastomosing system of the upper Narew river, NE Poland. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 70: 219-229.

Abstract: The studied section of the upper Narew river is an example of an anastomosing system. It consists of a network of interconnected channels and interchannel areas covered with peat-forming rush and reed vegetation. The channels have low longitudinal gradient, are laterally stable, relatively deep, they have sandy bed and strongly overgrown banks. There are no natural levees built of clastic sediment. Straight-type channels dominate in the channel system. Meandering reaches lack discernible point bar topography. Vegetation plays an important role in the evolution of the anastomosing system of the Narew.

Abstrakt: Badany odcinek Narwi jest przykładem systemu rzeki anastomozującej. Składa się on z sieci rozdzielających się i ponownie łączących się koryt oraz z obszarów pozakorytowych, porośniętych roślinnością torfotwórczą. Koryta mają mały spadek, są stosunkowo głębokie i lateralnie stabilne, a ich brzegi są silnie zarośnięte. Większość koryt ma stosunkowo niewielką krętość, ale podrzędnie występują także odcinki kręte, typu meandrującego, pozbawione jednak dostrzegalnych łuków przyrostowych, charakterystycznych dla topografii odsypów meandrowych. Brak jest wyraźnie rozwiniętych wałów przykorytowych zbudowanych z materiału klastycznego. Roślinność odgrywa znaczącą rolę w rozwoju omawianego systemu.

Article: 
Volume: