ASGP 2002, Vol. 72, 1

Elżbieta Morycowa & Anastasia Marcopoulou-Diacantoni
Albian corals from the Subpelagonian Zone of Central Greece (Agrostylia, Parnassos region) - 1-65
Albskie koralowce z jenostki subpelagońskiej środkowej Grecji (Agrostylia, rejon Parnasu) (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Dariusz Krzyszkowski & Andrzej Łabno
Late Saalian (Wartanian) glacial palaeogeography and formation of end moraines at the northern slope of Silesian Rampart, Southwestern Poland - 67-87
Paleogeografia zlodowacenia Warty i powstanie moren czołowych na północnych stokach wału śląskiego, południowo-zachodnia Polska (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Edyta Jurewicz
Geometric analysis of steep-dipping dislocations within the granitoid core in the Polish part of the Tatra Mts - 89-98
Analiza geometryczna stromych dyslokacji w trzonie granitowym polskiej części Tatr Wysokich (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Jacek Rajchel
Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Jolanta Natalia Myszkowska (1953-2000) - 99-100
Chronicle of the Polish Geological Society - Jolanta Natalia Myszkowska (1953-2000)
Article Full Text, PDF

Kazimierz Żytko & Antoni Wójcik
Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Stefan Gucik (1923-2000) - 101-102
Chronicle of the Polish Geological Society - Stefan Gucik (1923-2000)
Article Full Text, PDF

Henryk Tomczyk
Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Ewa Tomczykowa (1928-2001) - 103-104
Chronicle of the Polish Geological Society - Ewa Tomczykowa (1928-2001)
Article Full Text, PDF

Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Geologicznego w roku 1999 - 105-111
Procedings of the Polish Geological Society in 1999
Article Full Text, PDF