ASGP 2005, Vol. 75, 2

Anna Becker
Facies development of the Badenian (Middle Miocene) gypsum deposits in the Racławice area (Miechów Upland, southern Poland) - 111-120
Rozwój facjalny gipsów badenu (środkowy miocen) w okolicy Racławic (Wyżyna Miechowska, południowa Polska) (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Elżbieta Turnau, Lech Miłaczewski & Gordon D. Wood
Spore stratigraphy of Lower Devonian and Eifelian (?), alluvial and marginal marine deposits of the Radom-Lublin area (central Poland) - 121-137
Stratygrafia sporowa aluwialnych i przybrzeżnomorskich utworów dolnego dewonu i eiflu (?) z obszaru Radomsko-Lubelskiego (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Marta Bąk & Wanda Barwicz-Piskorz
Stratigraphical and ecological significance of Early Eocene radiolarians from the Subsilesian Series, Polish Flysch Carpathians - 139-153
Znaczenie stratygraficzne i ekologiczne wczesnoeoceńskich radiolarii serii podśląskiej, Polskie Karpaty fliszowe (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Tomasz Rychliński & Joachim Szulc
Facies and sedimentary environments of the Upper Scythian–Carnian succession from the Belanské Tatry Mts., Slovakia - 155-169
Abstract | Article Full Text, PDF

Jacek Rubinkiewicz & Mirosław Ludwiniak
Fracture and fault development in Werfenian quartzitic sandstones – A case study from the autochthonous cover of the Tatra Mts. (Poland) - 171-187
Ewolucja spękań i uskoków w obrębie werfeńskich piaskowców kwarcytycznych – przykład z pokrywy autochtonicznej Tatr Polskich (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Jacek Motyka, Michał Gradziński, Kazimierz Różkowski & Andrzej Górny
Chemistry of cave water in Smocza Jama, city of Kraków, Poland - 189-198
Chemizm wód podziemnych w Smoczej Jamie, Kraków, Polska (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Danuta Olszewska-Nejbert
Development of the Turonian Conulus Lagerstätte in the Wielkanoc quarry, Miechów Upland (South Poland) - 199-210
Geneza nagromadzenia jeżowców rodzaju Conulus w skondensowanej warstwie wapieni turońskich w kamieniołomie Wielkanoc (południowa Polska) (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF