ASGP 2007, Vol. 77, 2

Gilbert Kelling, E. Ken Walton & Frank Simpson
The contribution of Stanisław Dżułyński to flysch sedimentology: A 'Western' perspective - 93-103
Abstract | Article Full Text, PDF

Andrzej Ślączka & Elżbieta Morycowa
Professor Marian Książkiewicz - Carpathian geologist - 105-115
Actinaraeopsis ventosiana, nowy gatunek koralowca sześciopromiennego (Scleractinia) z wczesnej kredy Prowansji (SE Francja) (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Elżbieta Morycowa & Andrzej Ślączka
Marian Książkiewicz (1906-1981): The 25th anniversary of his death - 117-121
Article Full Text, PDF

Alfred Uchman, Wojciech Nemec, Ayhan Ilgar & Carlo Messina
Lacustrine trace fossils and environmental conditions in the Early Miocene Ermenek Basin, southern Turkey - 123-139
Abstract | Article Full Text, PDF

Elżbieta Morycowa & Jean-Pierre Masse
Actinaraeopsis ventosiana, A new scleractinian species from the Lower Cretaceous of Provence (SE France) - 141-145
Abstract | Article Full Text, PDF

Przemysław Gedl
Early Jurassic dinoflagellate cysts from the Kraków-Silesia Monocline, southern Poland: a record from the Blanowice Formation at Mrzygłód - 147-159
Wczesnojurajskie dinocysty z krakowsko-śląskiej monokliny, Polska południowa: zapis z formacji blanowickiej w Mrzygłodzie (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Renata Jach
Bositra limestones - a step towards radiolarites: case study from the Tatra Mountains - 161-170
Wapienie bositrowe – krok w stronę radiolarytów: przykład z Tatr (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Krzysztof Bąk
Environmental changes during the Cenomanian-Turonian Boundary Event in the Outer Carpathian basins: a synthesis of data from various tectonic-facies units - 171-191
Zmiany w środowisku basenów Karpat zewnętrznych w czasie globalnego zdarzenia oceanicznego na granicy cenomanu i turonu; synteza wyników badań z różnych jednostek tektoniczno-facjalnych (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Leszek Starkel
The diversity of fluvial system response to the Holocene hydrological changes using the Vistula River catchment as an example - 193-205
Złożoność reagowania systemu fluwialnego na zmiany hydrologiczne w holocenie (na przykładzie dorzecza Wisły) (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Tomasz Salamon, Janusz Badura & Bogusław Przybylski
Glaciomarginal deposition in the Otmuchów Depression, SW Poland, and its palaeogeographical implications - 207-216
Sedymentacja glacimarginalna na obszarze Obniżenia Otmuchowskiego (SW Polska) i wynikające z niej implikacje paleogeograficzne (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Antoni Wójcik
Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Franciszka Szymakowska-Birkenmajer (1927-2007) - 217-218
Chronicle of the Polish Geological Society - Franciszka Szymakowska-Birkenmajer (1927-2007)
Article Full Text, PDF