ASGP 1932, Vol. 8, 2

Aux Membres de la II Conférence du Quaternaire d’Europe en U. S. S. R. 1932 hommage de la Société Géologique de Pologne
Z badań nad dyluwium południowo-zachodniej części środkowej Polski
Zur Kenntis des Diluviums im süd-westlichen Mittelpolen

Józef Premik
Über die Ausbildung und Glied- erung des Diluviums im süd-westlichen Teil Mittelpolens - 1-50
Wykształcenie i stratygrafia dyluwium południowo-zachodniej części Polski środkowej (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Kazimierz Piech
Das Interglazial von Szczerców (östlich v. Wieluń - Wojewodschaft Łódź - 51-132
Utwory międzylodowcowe w Szczercowie (woj. Łódzkie) (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Ludwik Sawicki
Sur la stratigraphie du loess en Pologne - 133-171
O stratygrafii lessu w Polsce (Polskie streszczenie w T. VIII. zesz. 1. «Rocznika»)
Article Full Text, PDF | Streszczenie (PL), PDF

Władysław Szafer
Zur Auffasuung der interglazialen Flora bei Grodno - 172-178
Przyczynek do znajomości flory interglacjalnej pod Grodnem (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Edouard Lubicz Niezabitowski
Lagopus lagopus L. et Lagopus mutus Montin, ainsi que la faunę qui les accompagne dans le quaternaire de la Pologne - 179-192
Pardwy “Lagopus lagopus L.” i “Lagopus mutus” Montin oraz towarzysząca im fauna w czwartorzędzie Polski (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Bronisław Halicki
Sur un essai de 1'application de la methode geochronologique en Pologne - 193-197
Próba zastosowania metody geochronologicznej w Polsce
Article Full Text, PDF

Bohdan Świderski
Sur revolution tectonique et morphologique des Karpates polonaises au tertiare et au quaternaire (Résume du texte polonais du fasc. 1. des Annales de la Soc. Géol. de Pologne T. VIII. 1932) - 198-200
O młodych ruchach tektonicznych, erozji i denudacji Karpat
Article Full Text, PDF

Edward Passendorfer
Über die Schichtenstörungen im Diluvialprofil in Główna bei Poznań - 201-204
O zaburzeniach warstw w profile dyluwjalnym w Głównej pod Poznaniem (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Jarosław Urbański
Beitrag zur Kenntnis der Mollusken der interglazialen Travertine von Gliczarów bei Zakopane - 205-209
Przyczynek do znajomości mięczaków z międzylodowcowych trawertynów z Gliczarowa pod Zakopanem (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Jan Nowak
The limit and the direction of the advance of the ice on the Roztocze Lwów – Tomaszów - 210-213
Brzeg lodowca czwartorzędowego w okolicy Lwowa i kierunek ruchu lodu na Roztoczu Lwowsko - Tomaszowskiem (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Mieczysław Limanowski
Quelques remarques sur la glaciation du cote septentrional de la Polesie occidentale - 214-218
Kilka uwag o zlodowaceniu obszarów po północnej stronie Zachodniego Polesia (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Stanisław Kreutz & A. Głowińska
Die polnischen Geschiebe - 219-221
Polskie głazy narzutowe (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

August Zierhoffer
Northern gravels on the right bank of the Dniestr near Sambor - 222-223
Żwiry północne na prawym brzegu Dniestru pod Samborem
Article Full Text, PDF

W. Przepiórski
Glacial and fluvioglacial formations in the southern Lwów District - 224-226
Utwory glacjalne I fluwioglacjalne na południe od Lwowa
Article Full Text, PDF

Mieczysław Klimaszewski
Some problems of the glaciation in Poland - 227-236
O kilku problemach glacjalnych w Polsce
Article Full Text, PDF