ASGP 1963, Vol. 33, 3

Marian Książkiewicz
La faunę tithonique de Woźniki (Carpathes Polonaises Occidentales) - 265-272
Fauna tortońska z Woźnik (Polskie Karpaty Zachodnie) (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Stanisław Czarniecki & Stanisław Kwiatkowski
Uwagi o rozmieszczeniu facji w dolnym karbonie Zapadliska Przedkarpackiego - 273-279

Article Full Text, PDF

Halina Żakowa
Nowe dane o dolnym karbonie w podłożu Przedgórza Karpat - 281- 288
Nouvelles donnees sur le Carbonifere inférieur dans le substratum dans l’avant –pays des Karpates (Résumé)
Article Full Text, PDF

Henryk Tomczyk
Ordowik i sylur w podłożu Zapadliska Przedkarpackiego - 289-320
Ordovician and Silurian in the absement of the Fore-Carpathian Depression (Summary)
Article Full Text, PDF

Eugeniusz Głowacki, Piotr Karnkowski & Czesław Żak
Prekambr i kambr w podłożu Przedgórza Karpat środkowych i w Górach Świętokrzyskich - 321-338
Pre-Cambrian and Cambrian in the basement of the Carpatrhian Foreland and the Holy-Cross Mts. (Summary)
Article Full Text, PDF

Józef Poborski & Kamila Skoczylas-Ciszewska
O miocenie w strefie nasunięcia karpackiego w okolicy Wieliczki i Bochni - 339-348
Miocene in the zone of the Carpathian overthrust in the area of Wieliczka and Bochnia (Summary)
Article Full Text, PDF

Bronisław Halicki
Tektonika Podhala - 349-362
The tectonics of Podhale (Summary)
Article Full Text, PDF

Jan Jasionowicz & Franciszka Szymakowska
Próba wyjaśnienia genezy płatów magurskich w okolicy Jasła oraz płata podśląskiego z okolicy Wielopola Skrzyńskiego - 363-385
An attempt to explain the origin of Magura Nappe Outliers from the vicinity of Jasło and of the Subsilesian Nappe from the vicinity of Wielopole Skrzyńskie (Summary)
Article Full Text, PDF

Józef Jakub Zieliński
Odkrycie fliszowego fałdu wgłębnego w rejonie Przemyśla - 387-395
The discovery of a buried flysch fold in the region of Przemyśl (Summary)
Article Full Text, PDF

Zbigniew Obuchowicz
Złoża ropy i gazu w Zapadlisku Przedkarpackim - 397-411

Article Full Text, PDF