ASGP 1977, Vol. 47, 2

Antoni K. Tokarski
Rotated joints in folded Magura flysch (Polish Flysch Carpathians) - 147- 161
Zrotowany cios w sfałdowanym fliszu jednostki magurskiej (Streszczenie)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Andrzej Żelaźniewicz
Rozwój spękań w skałach metamorficznych Gór Orlickich (Sudety) - 163-191
Development of fracturing in metamorphic rock of the Góry Orlickie (Sudetes) (Summary)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Józef Oberc & Jerzy Kotowski
Stosunek B-lineacji do regionalnego, lokalnego i cząstkowego pola naprężeń i sił - 193-212
Relation of B-lineation of the regional, local and partitive field of force and strain (Summary)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Jerzy Kotowski, Georgi P. Gorszkow, Stanisław W. Czesnokow & Lew W. Bieliakow
Paragenetyczny związek B-lineacji mineralnej i parakinematycznej lineacji skalnej w Taurydzkiej Serii (Krym) - 213-232
The paragenetic relationship between mineral B-lineation and parakinematic rock lineation in the Taurus Series (Crimea) (Summary)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Alfred Majerowicz
Stanowisko systematyczne granitoidów masywu Strzegom-Sobótka w międzynarodowej klasyfikacji skał plutonicznych - 233-245
The systematic position of the granitoid rocks of the Strzegom-Sobótka Massif in the international classification of plutonic rocks (Summary)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Ryszard Kryza
Pegmatyt z kordierytem w serpentynitach okolic Lubachowa (Góry Sowie) - 247-263
Cordierite-bearing pegmatite in serpentinites of the environs of Lubachów (Sowie Góry Mts, Sudetes) (Summary)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Wiesław Heflik & Władysław Moryc
Kersantyt z otworu wiertniczego Wyciąże 1 koło Krakowa - 265-277
Korsantite from the borehole Wyciąże 1 near Kraków (Summary)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Stefan Połtowicz
Uwagi o rozwoju tektonicznym złóż soli kamiennej w Wieliczce i Baryczu - 279-299
Tectonic evolution of the rock salt deposits in Wieliczka and Barycz (near Cracow) (Summary)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Tadeusz M. Peryt & Danuta Peryt
Otwornice cechsztyńskie Monokliny Przedsudeckiej i paleoekologia - 301-326
Zechstein foraminifera from the Fore-Sudetic monocline area (West Poland) and their paleoecology (Summary)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF