ASGP 1977, Vol. 47, 3

Marian Książkiewicz
Hipoteza ruchów kier litosfery a powstanie Karpat - 329-353
Hypothesis of plate tectonic and origin of the Carpathinas (Summary)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Rafał Unrug
Ancient deep-sea traction currents deposits in the Lgota Beds (Albian) of the Carpathians Flysch - 355-370
Osady głębokomorskich prądów trakcyjnych w warstwach lgockich fliszu karpackiego
Article Full Text, PDF

Janusz Kotlarczyk, Feliks Mitura & Jacek Rajchel
Inoceramus salisburgenis z warstw inoceramowych w rejonie Rybotycz - 371-381
Inoceramus salisburgenis from the Inoceramian Beds near Rybotycze (Polish East Carpathians) (Summary)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Jerzy Małecki
Anthrapalaemon lublinense n.sp. (Crustacea) from the Carboniferous near Lublin (East Poland) - 383-386
Anthrapalaemon lublinense (Crustacea) z karbonu okolic Lublina
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Wojciech Nemec & Szczepan J. Porębski
Weissliegendes sandstones: a transition from fluvial-aeolian to shallow-marine sedimentation (Lower Permian of the Fore-Sudetic Monocline). 1. Sedimentary structures and textural differentiation - 387-418
Przejście od sedymentacji kontynentalnej do płytkomorskiej w obrębie białego spągowca (dolny perm monokliny przedsudeckiej). 1. Struktury sedymentacyjne i zróżnicowanie teksturalne
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Marek Doktor
Piaszczysto-żwirowe osady mioceńskie z Łęk Górnych - 419-449
Sandy Graves of Miocene age from Łęki Górne (Summary)
Article Full Text, PDF

Ireneusz Lipiarski & Ryszard Szymoniak
Ball coals from Alto Chicama (Peru) - 451-458
Węgle kuliste z Alto Chicama (Peru) (Streszczenie)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Zbigniew Wilk, Andrzej F. Adamczyk, Józef Biernacki & Jacek Motyka
Wykształcenie strefy uskoku Pomorzan i jego hydrogeologiczna charakterystyka - 459-481
Geological and hydrogeological characteristics of the Pomorzany fault zone (Summary)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF