ASGP 1977, Vol. 47, 4

Kazimiera Mamakowa & Andrzej Środoń
O pleniglacjalnej florze z Nowej Huty i osadach czwartorzędu doliny Wisły pod Krakowem - 485-511
On the Pleniglacial flora from Nowa Huta and Quaternary deposits of the Vistula Valley near Cracow (Summary)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Wojciech Nemec & Szczepan J. Porębski
Weissliegendes sandstones: a transition from fluvial-aeolian to shallow-marine sedimentation (Permian of the Fore-Sudetic Monocline). 2. A study in significance of rock colouration - 513-544
Przejście od sedymentacji kontynentalnej do płytkomorskiej w obrębie białego spągowca (dolny perm monokliny przedsudeckiej). 2. Geneza barwy (Streszczenie)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Krzysztof Birkenmajer, Maria Jeleńska, Magdalena Kądziołko-Hofmokl & Jadwiga Kruczyk
Age of deep-seated fracture zones in Lower Silesia (Poland), based on K-Ar and palaeomagnetic dating of Tertiary basalts - 545-552
Wiek głębokich stref uskokowych na Dolnym Śląsku na podstawie datowania radiometrycznego I paleomagnetycznego bazaltów trzeciorzędowych (Streszczenie)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Marian Harasimiuk & Andrzej Henkiel
Tektoniczny kontakt kredy i trzeciorzędu w okolicy Chełma Lubelskiego - 553-558
Post-Lower-Sarmatian fault in the area of Chełm Lubelski (East Poland) (Summary)
Article Full Text, PDF

Wojciech Strzetelski
Rozwój procesów stylolityzacji i deformacji epigenetycznych w aspekcie roponośności piaskowców kwarcytowych kambru środkowego w rejonie Żarnowca - 559-584
The evolution of stylolitization and epigenetic deformations in the Middle Cambrian oil-bearing quartzose sandstones in the area of Żarnowiec (Northern Poland) (Summary)
Article Full Text, PDF

Zbigniew Jakubowski
Rozwój sedymentacji w dolnej jurze Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej i pozycja stratygraficzna osadów gruboklastycznych - 585-604
Lower Jurassic sedimentation history of Cracow-Wieluń Upland and stratigraphic position of coarse clastic deposits (Summary)
Article Full Text, PDF

Zbigniew Radwański
Nowe znaleziska inoceramów we fliszu formacji sromowieckiej (Senon) Pienińskiego Pasa Skałkowego - 605- 612
New Inoceram finds from Sromowce Formation (Senonian flysch) of the Pieniny Klippen Belt Carpathians (Summary)
Article Full Text, PDF

Ewa Roniewicz
Upper Kimmeridgian Scleractinia of Pomerania (Poland) - 613-622
Scleractinia z górnego kimerydy Pomorza (Polska) (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Antoni Łaszkiewicz
Aarne Laitakari (1890-1975) - 625-628
Aarne Laitakari (1890-1975) (Résumé)
Article Full Text, PDF

Wojciech Grocholski
Józef Stanisław Czekalski (1895-1976) - 629-630
Józef Stanisław Czekalski (1895-1976) (Résumé)
Article Full Text, PDF

Piotr Roniewicz
Ludwik Watycha (1909-1976) - 631-633
Ludwik Watycha (1909-1976) (Résumé)
Article Full Text, PDF

Milan Mišik
Dimitrij Andrusov (1897-1976) - 635-638
Dimitrij Andrusov (1897-1976)(Résumé)
Article Full Text, PDF

Antoni Łaszkiewicz
Maria Kołaczkowska (1885- 1977) - 639-642
Maria Kołaczkowska (1885- 1977) (Résumé)
Article Full Text, PDF

Gertruda Biernat
Roman Kozłowski (1889-1977) - 643-648
Roman Kozłowski (1889-1977) (Résumé)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Geologicznego w roku 1976 - 649-667
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Starachowicach - 666
Article Full Text, PDF

XLVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego w obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich - 666-667
Article Full Text, PDF

Nagroda Naukowa imienia Ludwika Zejsznera za rok 1975 - 669-670
Laureat – Zdzisław Baranowski
Article Full Text, PDF