ASGP 1979, Vol. 49, 1-2

Prof. dr Henryk Świdziński (1904-1969), PDF

Rafał Unrug
Palinspatic reconstruction of the Carpathian arc before the Neogene tectogenesis - 3-21
Rekonstrukcja palinspastyczna łuku karpackiego przed tektogenezą neogeńską (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Marian Książkiewicz & Janina Liszkowa
Zmienność facjalna warstw lgockich (alb) w okolicy Wadowic - 23-41
Facies change of the Lgota Beds (Albian) in the Wadowice area (Western Carpathians) (Summary)
Article Full Text, PDF

Kazimierz Bogacz, Janusz Dziewański, Antonina Jednorowska & Stanisław Węcławik
Osady paleogenu płaszczowiny magurskiej w rejonie Owczar (Beskid Niski) - 43-65
Paleogene deposits of the Magura nappe near Owczary (Polish Flysch Carpathians) (Summary)
Article Full Text, PDF

Hanna Ostrowicka
Stratygrafia płaszczowiny magurskiej w okolicach Piwnicznej - 67-84
Lithostratigraphy of the Magura nappe in the vicinity of Piwniczna (Polish Flysch Carpathians) (Summary)
Article Full Text, PDF

Franciszka Szymakowska
Budowa geologiczna południowego skrzydła fałdu Gorlic między Gorlicami a Krygiem (Karpaty środkowe) - 85-103
Geology of the southern limb of the Gorlice fold between Gorlice and Kryg (Polish Flysch Carpathians) (Summary)
Article Full Text, PDF

Stanisław Geroch, Maria Krysowska-Iwaszkiewicz, Marek Michalik, Karol Prochazka, Andrzej Radomski, Zbigniew Radwański, Zofia Unrug, Rafał Unrug & Józef Wieczorek
Sedymentacja margli z Węgierki - 105-133
Sedimentation of Węgierka Marls (Late Senonian, Polish Flysch Carpathians) (Summary)
Article Full Text, PDF

Janusz Kotlarczyk
Węgiel we fliszu karpackim – kilka spostrzeżeń sedymentologicznych - 135-154
Occurrence of coal in the Carpathian flysch – some sedimentological observations (Summary)
Article Full Text, PDF

Andrzej J. Krawczyk
Łańcuch Markowa jako stochastyczny model sedymentacji fliszowej - 155-164
Markow’s chain as stochastic model of flysch sedimentation (Summary)
Article Full Text, PDF

Stefan Witold Alexandrowicz
Otwornice albu serii czorsztyńskiej (formacja z Chmielowej) Pienińskiego Pasa Skałkowego - 165- 183
Albian Foraminifera of the Czorsztyn Series (Chmielowa Formation) of the Pieniny Klippen Belt (Summary)
Article Full Text, PDF

Irena Kaczmarska & Wincenty Kilarski
The structure of Melosira sulcata (Ehr.) Kütz. var. sulcata frustules from Lower Oligocene diatomites from Futoma (Carpathians, Poland) - 185-194
Budowa pancerzyków Melosira sulcata (Ehr.) Kütz. var. sulcata z dolnooligoceńskich diatomitów z Futomy (Polska) (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Ksenia Mochnacka
The origin of uranium mineralization in the Karkonosze-Izera massif (Sudetes) - 195-210
Geneza mineralizacji uranowej bloku karkonosko-izerskiego (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Rafał Unrug
Nagroda naukowa imienia Henryka Świdzińskiego. Regulamin. Laureci od 1970 do 1978 - 211-212
Article Full Text, PDF