ASGP 1979, Vol. 49, 3-4

Józef Wieczorek
Geopetal structures as indicators of top and bottom - 215-221
Struktury geopetalne jako wskaźnik stropu i spągu (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Leszek Jamrozik
Staropaleozoiczne metałupki z radiolariami w seriach metamorficznych okolic Pustkowa Wilczkowskiego (Dolny Śląsk) - 223-229
Old Paleozoic metashales with radiolarians in metamorphic complex of the Pustków Wilczkowski vicinity (Summary)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Elżbieta Turnau
Korelacja utworów górnego dewonu i karbonu Pomorza Zachodniego w oparciu o badania miosporowe - 231-269
Correlations of Upper Devonian and Carboniferous deposits of Western Pomerania, based on miospore study (Summary)
Article Full Text, PDF

Ryszard Fuglewicz
Megaspores found in the earliest Triassic deposits of the Tatra Mountains - 271-275
Odkrycie megaspor w utworach najstarszego triasu w Tatrach
Article Full Text, PDF

Ryszard Fuglewicz
Stratygrafia pstrego piaskowca w wierceniu Otyń IG-1 (Monoklina Przedsudecka) - 277-288
Stratygraphy of Buntsandstein in the Borehole Otyń IG-1 (Fore-Sudetic Monocline, Poland) (Summary)
Article Full Text, PDF

Krzysztof Birkenmajer & Antonina Jednorowska
Paleoceńska mikrofauna a fliszu magurskiego na kontakcie z Pienińskim Pasem Skałkowym okolic Jaworek - 287-292
Paleocene foraminiferal assemblage from the Magura flysch at the contact with the Pieniny Klippen Belt, at Jaworki (Carpathians, Poland) (Summary)
Article Full Text, PDF

Nestor Oszczypko
Budowa geologiczna północnych stoków Beskidu Sądeckiego między Dunajcem a Popradem (Płaszczowina Magurska) - 293-325
Geology of northern slopes of the Beskid Sądecki Mountains between the Dunajec and the Poprad rivers (Magura nappe, Carpathians, Poland) (Summary)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Witold Zuchiewicz
Możliwość zastosowania analizy teoretycznego profilu podłużnego rzeki w badaniach nad młodymi ruchami tektonicznymi - 327-342
A possibility of application of the theoretical longitudinal river’s profile analysis to investigations of young tectonic movements (Summary)
Article Full Text, PDF

Bolesław Kowalski, Eugeniusz Gromada & Michał Swałdek
Granulometryczna i litologiczno-petrograficzna charakterystyka gliny zwałowej z doliny Wilkowskiej w Górach Świętokrzyskich - 343-377
Granulometric and litho-petrographic characteristic of boulder Clay from the Wilkowska Valley in the Świętokrzyskie Mountains (Summary)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Antoni Jaworski
Rtęć, arsen i pierwiastki grupy żelaza w utworach fliszowych kredy górnej i paleogenu łuski Bystrego koło Baligrodu - 379-394
Mercury, arsenic and iron group elements in the Upper Cretaceous and Paleogene flysch deposits near Baligród (Carpathians) (Summary)
Article Full Text, PDF

Jerzy Niśkiewicz
Minerały rudne w serpentynitach Szklar (Dolny Śląsk) - 395-406
Ore minerals in the Szklary Serpentinites (Lower Silesia) (Summary)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Andrzej F. Adamczyk, Jacek Motyka, Zbigniew Wilk & Stanisław Witczak
O wpływie tektoniki uskokowej na zawartość jonu chlorkowego w wodach triasu olkuskiego - 407-424
Influence of disjunctive tectonics on chloride-ion content in the Triassic waterbearing horizon of the Olkusz region (near Cracow) (Summary)
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Franciszek Bieda
Marie de Cizancourt (1896-1978) - 427-433
Marie de Cizancourt (1896-1978) (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Krzysztof Jakubowski
Antonina Halicka (1908- 1973) - 435-443
Antonina Halicka (1908- 1973) (Résumé)
Article Full Text, PDF

Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Geologicznego w roku 1978 - 445-459
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Zielonej Górze - 460
Article Full Text, PDF

Jubileuszowy 50. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Zielonej Górze - 460-463
Article Full Text, PDF | Erratum, PDF

Nagroda Naukowa imienia Ludwika Zejsznera za rok 1977 - 465-467
Laureaci – Wojciech Nemec i Szczepan J. Porębski
Article Full Text, PDF