ASGP 1985, Vol. 55, 1-2

Alec J. Smith
The English Channel: a response to geological events after the Varsiscan Orogeny - 3-22
Kanał La Manche: wynik procesów postwaryscyjskich (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Marcian Bleahu
The magmatic arc of the East Carpathians: discussion and a proposal for interpretation - 23-31
Łuk wulkaniczny Karpat Wschodnich: dyskusja i propozycja interpretacji (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Bartolomej Leško
Rémarques sur l’évolution téctonique des Karpates occidentals - 33-44
Uwagi o ewolucji tektonicznje Karpat Zachodnich (Abstrakt)
Article Full Text, PDF

Milan Mišik
Développement structural des Karpathes occidentales internes basé sur 1’analyse paléogéographique et faciale du Mésozoique - 45-54
Rozwój strukturalny wewnętrznych Karpat Zachodnich na podstawie analizy paleogeograficznej i facjalnej mezozoiku (Abstrakt)
Article Full Text, PDF

Nestor Oszczypko & Andrzej Ślączka
An attempt to palinspatic reconstruction of Neogene ba­sins in the Carpathian Foredeep - 55-75
Próba palinspastycznej rekonstrukcji neogeńskich basenów zapadliska przedkaprackiego (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Stefan Połtowicz
Jednostka grybowska na południe od Limanowej - 77-104
The Grybów Unit to the south of Limanowa (Polish West Carpathians) (Summary)
Article Full Text, PDF

Halina Żakowa
Upper Visean gigantoproductoid brachiopods from the Góry Świętokrzyskie, Poland - 105-126
Górnowizeńskie gigantoproduktusy (Brachiopoda) z Gór Świętokrzyskich (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Adam Bodzioch
Palaeoecology and sedimentary environment of the Terebratula Beds (Lower Muschelkalk) from Upper Silesia (South Poland) - 127-138
Paleoekologia i środowisko sedymentacyjne warstw terebratulowych Górnego sląska, Polska południowa (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Wilhelm Krach
Eoceńskie mięczaki z Koniuszy koło Przemyśla - 139-190
The Eocene mollusc fauna from Koniusza near Przemyśl (Polish Eastren Carpathians) (Summary)
Article Full Text, PDF

Jerzy Małecki
Bryozoa from the Korytnica Clays, Góry Świętokrzyskie, Poland - 191-200
Mszywioły z iłów korytnickich (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Barbara Olszewska
Otwornice z warstw menilitowych polskich Karpat zewnętrznych - 201-250
Foraminifera of the Menilite Beds Polish External Carpatians (Summary)
Article Full Text, PDF

Józef Dudziak
Stratygrafia osadów górnokredowych i paleogeńskich Pienińskiego Pasa Skałkowego i jego obrzeżenia na podstawie nannoplanktonu wapiennego - 251-271
Stratigraphy of the Upper Cretaceous and Paleogene deposits of the Pieniny Klippen Belt and its sourrounding based on calcareous nanoplankton (Summary)
Article Full Text, PDF

Czesław Żak
Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Edward Maszoński (1916-1983) - 275-277
Chronicle of the Polish Geological Society - Edward Maszoński (1916-1983) (Summary)
Article Full Text, PDF

Sprawozdanie z działalności PTG w roku 1983 - 279-291
Proceedings of the Geological Society of Poland on 1983
Article Full Text, Part 1, PDF | Part 2, PDF | Part 3, PDF