ASGP 1991, Vol. 61, 1-2

Hanna Ruszczyńska-Szenajch
Sedimentary environments of glaciofluvial uplands and glaciofluvial crevasse fillings against the general background of other glacioaqueous environments - 3-35
Środowisko sedymentacyjne wysoczyzn glacjofluwialnych i glacjofluwialnych form szczelinowych na tle innych środowisk lodowcowo-wodnych (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

E. Craig Jowett
Post-collisional formation of the Al­pine foreland rifts - 37-59
Pokolizyjna geneza ryftów przedpola Alp (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Alfred Uchman
“Shallow water” trace fossils in Paleogene flysch of the southern part of the Magura Nappe, Polish Outer Carpathians - 61-75
“Płytkowodne” skamieniałości śladowe w paleogeńskim fliszu południowej części płaszczowiny magurskiej, polskie Karpaty Zewnętrzne (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Zygmunt Heliasz & Małgorzta Manowska
Minerały ciężkie jako wskaźniki źródła materiału detrytycznego w formacji dębowieckiej (miocen, zachodnia część zapadliska przedkarpackiego) - 77-95
Heavy minerals as indicators of source of detrital material in the Dębowiec Formation (Miocene, western part of Carpathian Foredeep) (Abstract)
Article Full Text, PDF

Maria Bac-Moszaszwili & Wojciech Jaroszewski
Tektonika masywu Czerwonych Wierchów w świetle obserwacji z jaskiń - dyskusja - 97-100
Article Full Text, PDF

Jerzy Grodzicki
Tektonika masywu Czerwo­nych Wierchów w świetle obserwacji z jaskiń - odpowiedź - 101-104
Article Full Text, PDF

Jerzy Głazek
Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Eugenia Berowa (1904-1985) - 107-108
Chronicle of the Polish Geological Society - Eugenia Berowa (1904-1985)
Article Full Text, PDF

Teresa Marcinkiewicz
Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Teresa Orłowska-Zwolińska (1935-1986) - 109-110
Chronicle of the Polish Geological Society - Teresa Orłowska-Zwolińska (1935-1986)
Article Full Text, PDF

Stanisław Geroch, Janusz Kotlarczyk & Kazimierz Żytko
Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Wiesław Nowak (1928-1987) - 111-115
Chronicle of the Polish Geological Society - Wiesław Nowak (1928-1987) (Summary)
Article Full Text, PDF

Józef Kruczek
Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Afrykan Kisłow (1908-1989) - 117-118
Chronicle of the Polish Geological Society - Afrykan Kisłow (1908-1989)
Article Full Text, PDF

Stanisław Geroch & Barbara Olszewska
Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Krystyna Pożaryska (1914-1989) - 119-123
Chronicle of the Polish Geological Society - Krystyna Pożaryska (1914-1989) (Summary)
Article Full Text, PDF

Aleksandra Kunkel
Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Anna z Gadomskich Czekalska (1901-1990) - 125-126
Chronicle of the Polish Geological Society - Anna z Gadomskich Czekalska (1901-1990)
Article Full Text, PDF

Nagrody naukowe Polskiego Towarzystwa Geologicznego - 127-129
Scientific awards of the Polish Geological Society
Słomka Tadeusz (nagroda H. Świdzińskiego 1988)
Zuchiewicz Witold (nagroda H. Świdzińskiego 1989)
Article Full Text, PDF

Sprawozdanie z działalności PTG w roku 1989 (uzupełnienie do vol. 60) - 131-136
Proceedings ot the Polish Gelogical Society in 1989 (supplemnet to vol. 60)
Article Full Text, PDF

Sprawozdanie z działalności PTG w roku 1990 - 137-146
Proceedings ot the Polish Gelogical Society in 1990
Article Full Text, PDF