ASGP 1995, Vol. 65, 1-4

Bogusław Kołodziej
Microstructure and taxonomy of Amphiastraeina (Scleractinia) - 1-17
Mikrostruktura i taksonomia Amphiastraeina (Scleractinia) (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Michał Gradziński, Michał Banaś & Alfred Uchman
Biogenic origin of manganese flowstones from Jaskinia Czarna Cave, Tatra Mts., Western Carpathians - 19-27
Biogeniczne pochodzenie polew manganowych w Jaskini Czarnej w Tatrach, Karpaty Zachodnie (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Andrzej Ślączka & Mariusz Miziołek
Sytuacja geologiczna warstw ropianieckich w Ropiance (Polskie Karpaty fliszowe) - 29-41
Geological setting of Ropianka beds in Ropianka (Polish Carpathians) (Summary)
Article Full Text, PDF

Stanisław Leszczyński, Kazimiera Malik & Mariusz Kędzierski
Margle krzemionkowe i fukoidowe w rejonie Rybotycz: nowe dane litofacjalne i stratygraficzne (płaszczowina skolska, kreda, Karpaty) - 43-62
New data on lithofacies and stratigraphy of the siliceous and fucoid marl of the Skole Nappe (Cretaceous, Polish Carpathians) (Summary)
Article Full Text, PDF

Marek Jasionowski
Kredowa powierzchnia niedepozycji w okolicach Krakowa (Mydlniki, Zabierzów): rycia, drążenia, stromatolity - 63-77
A Cretaceous non-depositional surface in the Kraków Upland (Mydlniki, Zabierzów): burrows, borings, stromatolites (Summary)
Article Full Text, PDF

Radosław Dobrowolski
Drobne struktury tektoniczne w skałach górnokredowych wschodniej części Wyżyny Lubelskiej a dyslokacje podłoża platformy wschodnioeuropejskiej w kenozoiku - 79-91
Mesosoic tectonic structures in the Upper Cretaceous rocks in the eastern part of the Lublin Upland versus faulting of the East-European Platform basement during the Cenozoic (Summary)
Article Full Text, PDF

Janusz Dziewański & Jerzy Chrząstowski
Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Stanisław Węcławik (1927-1994) - 93
Chronicle of the Polish Geological Society - Stanisław Węcławik 1927-1994
Article Full Text, PDF

Janusz Dziewański
Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Wspomnienie o doc. dr inż. Stanisławie Węcławiku - 94-95
Article Full Text, PDF

Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Geologicznego w roku 1994 - 96-101
Proceedings of the Polish Geological Society in 1994
Article Full Text, PDF

Spis treści tomów 1-64 - 103-159
Contents of volumes 1-64
Article Full Text, PDF