ASGP (1997), vol. 67: 345-354

BIOSTRATIGRAPHICAL AND PALEOECOLOGICAL SIGNIFICANCE OF SMALL FORAMINIFERAL ASSEMBLAGES OF THE SILESIAN (CIESZYN) UNIT, WESTERN CARPATHIANS, POLAND

Andrzej SZYDŁO

Polish Geological Institute, Carpathian Branch, Skrzatów St. 1, 31-560 Kraków, Poland

Szydło, A., 1997. Biostratigraphical and paleoecological significance of small foraminiferal assemblages of the Silesian (Cieszyn) Unit, Western Carpathians, Poland. Ann. Soc. Geol. Polon., 67: 345-354.

Abstract: The oldest assemblage of the nonflysch marly sediments (Lower Cieszyn Shales; Tithonian) is dominated by calcareous benthic foraminifera. Some foraminifers are reported here for the first time (Belorusiella wolinensis, Geinitzinita wolinensis, Frondicularia cf. inderica, Lenticulina cf. ambanjabensis, L. ponderosa). The assemblages may be referred to those of the European Platform (neritic zone), but the presence of radiolarians (calcificated) suggest at least the upper bathyal environment of Cieszyn basin.
Foraminifers of Lower Cieszyn Shales originate from the Malm microfauna following destruction of north carbonate margins of Tethys, and subsidence of basin of the Tithonian age. The worldwide regression during the late Tithonian and early Berriasian corresponding to the Neocimmerian orogeny may be responsible for the supply of those neritic forms into the Cieszyn basin.
The younger microfossils from the calcareous flysch (pelitic Cieszyn Limestones; Berriasian) and shaly flysch (Upper Cieszyn Shales, Grodziszcze Beds and lower part of Verovice Shales; Valanginian-Barremian) are composed of both calcareous and primitive agglutinated foraminifera reflecting an upper to middle bathyal environment. The foraminifera from shaly-sandy deposits - the upper part of the Verovice Shales, lower and middle part of Lgota Beds (Aptian-Albian) - consist of arenaceous species (except for Hedbergella sp. and Cibicides sp.) and correspond to lower bathyal conditions. The described assemblages resemble the coeval faunas of the Alpine flysch troughs.
Two low-oxygen periods in the late Berriasian-Valanginian (assemblage with Pseudoreophax cisovnicensis) and the early Albian (assemblage with Haplophragmoides nonioninoides) have been recognized in the Cieszyn basin.

Abstrakt: Większość późnojurajskich form w dolnych łupkach cieszyńskich i detrytycznych wapieniach cieszyńskich (tyton), w tym również po raz pierwszy opisane we wspomnianych utworach (Belorusiella wolinensis, Geinitzinita wolinensis, Frondicularia cf. inderica, Lenticulina cf. ambanjabensis, L. ponderosa) wykazują podobieństwo do zespołów otwornicowych z obszarów platformowych. Obecność radiolarii w tych utworach wskazuje na głębsze środowisko basenu cieszyńskiego - co najmniej górny batiał.
Zespoły wapiennych otwornic w dolnych łupkach cieszyńskich zostały redeponowane z brzegów północnej części Tetydy w czasie formowania głębokiego basenu fliszowego. Miało to miejsce w czasie regresji o zasięgu globalnym (tyton/berias), związanej z neokimeryjskimi ruchami górotwórczymi. Wczesnokredowa mikrofauna (berias-barem) jest zbliżona do fliszowych zespołów otwornicowych Karpat i Alp i wskazuje na sedymentację w warunkach niższej strefy skłonu.
W basenie cieszyńskim doszło do dwóch wydarzeń paleoekologicznych związanych z minimum tlenowym na przełomie późnego beriasu i walanżynu (zespół z P. cisovnicensis) oraz we wczesnym albie (zespół z H. nonioninoides).

Article: 
Volume: