ASGP (1998), vol. 68: 61-74

ICHNOLOGICAL ANALYSIS OF AN EOCENE MIXED MARLY-SILICICLASTIC FLYSCH DEPOSITS IN THE NIENADOWA MARL MEMBER, SKOLE UNIT, POLISH FLYSCH CARPATHIANS

Jacek RAJCHEL (1) & Alfred UCHMAN (2)

1) Department of General and Mathematical Geology, Academy of Mining and Metalurgy, Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Poland
2) Institute of Geological Sciences, Jagiellonian University, Oleandry 2a, 30-063 Kraków, Poland; e-mail: fred at ing.uj.edu.pl

Rajchel, J., Uchman, A., 1988. Ichnological analysis of an Eocene mixed marly-siliciclastic flysch deposits in the Nienadowa Marl Member, Skole Unit, Polish Flysch Carpathians. Ann. Soc. Geol. Polon., 68: 61-74.

Abstract: The Nienadowa Marl Member, composed mainly of various marly, mixed siliciclastic-marly, or siliciclastic thin-bedded turbidites, is deeply burrowed by opportunistic Thalassinoides, Chondrites, Phycosiphon and Scolicia. Ichnofabrics and the trace fossil assemblage indicate well oxygenated environment. Relatively low ichnodiversity is probably related to opportunistic burrowers influenced by possible eutrophy and strong sediment heterogeneity, as well as to preservational potential. Ichnofabrics and trace-fossil tiering patterns are different in the basinal sections of the Nienadowa Marl Member and in the slope/shelf environment represented by marlstone clasts in the coeval debris-flow deposits of the Czudec Clay. Thalassinoides penetrates deeper than Chondrites in the proximal turbidites and shallower than Chondrites in the distal turbidites.

Abstrakt: Ogniwo margli z Nienadowej (og) złożone jest głównie z różnorodnych, marglistych, mieszanych silikoklastyczno-marglistych i silikoklastycznych, cienkoławicowych turbidytów. Utwory te są głęboko zbioturbowane i zawierają oportunistyczne skamieniałości śladowe: Thalassinoides, Chondrites, Phycosiphon i Scolicia. Ichnofabric i zespół skamieniałości śladowych wskazują na środowisko dobrze natlenione. Stosunkowo niskie zróżnicowanie ichnotaksonomiczne związane jest z oportunizmem infauny penetrującej w osadzie, przypuszczalnie powodowanym eutrofią, heterogenicznością składu petrograficznego osadu, oraz niskim potencjałem zachowania skamieniałości śladowych. Ichnofabric i skamieniałości śladowe różnią się między basenowymi facjami reprezentowanymi przez ogniwo margli z Nienadowej (og), a facjami skłonu i głębszego szelfu, obecnymi w klastach z równowiekowych osadów spływów kohezyjnych (iły z Czudca). Thalassinoides penetruje głębiej niż Chondrites w facjach proksymalnych turbidytów, a płycej niż Chondrites w turbidytach facji dystalnych.

Article: 
Volume: