ASGP 1998, Vol. 68, 1

Fabrizio Nigro
Neotectonic events and kinematics of rhegmatic-like basins in Sicily and adjacent areas. Implications for a structural model of the tyrrhenian openning - 1-21
Wydarzenia neotektoniczne i kinematyka basenów typu regmatycznego na Sycylii i przyległych obszarach. Implikacje do strukturalnego modelu otwierania się Morza Tyrreńskiego (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Dariusz Krzyszkowki & Renata Stachura
Late Quaternary valley formation and neotectonic evolution of the Walbrzych Upland, Middle Sudeten Mts. - 23-60
Późnoczwartorzędowy rozwój dolin rzecznych i ewolucja neotektoniczna Pogórza Wałbrzyskiego, Sudety Środkowe, Polska południowo-zachodnia (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Jacek Rajchel & Alfred Uchman
Ichnological analysis of an Eocene mixed marly-siliciclastic flysch deposits in the Nienadowa Marl Member, Skole Unit, Polish Flysch Carpathians - 61-74
Ichnologia eoceńskiego fliszu silikoklastyczno-marglistego z ogniwa margli z Nienadowej (og) (jednostka skolska, Polskie Karpaty Fliszowe) (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Stefan Witold Alexandrowicz
Late Quaternary mollusc-bearing deposits from Bechar (Algeria) - 75-83
Późnoczwartorzędowe osady zawierające faunę mięczaków z Bechar (Algeria) (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Marek Michalik
Diagenetic albite in Rotliegendes sandstones from the Intrasudetic Basin (Poland) - 85-93
Diagenetyczny albit w piaskowcach czerwonego spągowca z Niecki Śródsudeckiej (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Tadeusz Andrzej Przylibski, Jacek Kozłowski & Tomasz Kabat
Selected processes in acidulous waters from Swieradów Zdrój in the light of the results of chemical analyses over the last thirty years - 95-101
Wybrane procesy w szczawach Świeradowa Zdroju w wietle wyników analiz chemicznych z ostatnich trzydziestu lat (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF