ASGP (1998), vol. 68: 75-83

LATE QUATERNARY MOLLUSC-BEARING DEPOSITS FROM BECHAR (ALGERIA)

Stefan Witold ALEXANDROWICZ

Chair of Stratigraphy and Regional Geology, Academy of Mining and Metalurgy, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Poland

Alexandrowicz, S. W., 1998. Late Quaternary mollusc-bearing deposits from Bechar (Algeria). Ann. Soc. Geol. Polon., 68: 75-83.

Abstract: Two subfossil assemblages of molluscs were found in terrigenous sediments forming two terraces of Wadi Bechar (Western Algeria). The older one, connected with the Late Pleistocene terrace of Saourien, is dated at 18500 years BP. It comprises 28 taxa of land and water snails including species, living recently in Africa and around the Mediterranean as well as Holarctic/Palearctic species. The younger fauna derives from the Holocene terrace of Guirien, dated at 5140 years BP, is poorer (11 snail species) and devoid of Holarctic/Palearctic taxa. Late Quaternary mollusc-bearing sediments from Bechar and from other localities known in Africa and Near East correspond with three phases of the humid climate (pluvials), correlated with the interpleniglacial and the ascending stage of pleniglacial of the Vistulian, with the Late Vistulian and with the climatic optimum of the Holocene.

Abstrakt: W terrygenicznych osadach tworzących terasy uedu Bechar (zachodnia Algeria) zostały znalezione dwa zespoły subfosylnej malakofauny. Starszy z nich, występujący w terasie młodoplejstoceńskiej, zaliczonej do Saourienu, jest datowany na 18500 lat BP. Obejmuje on 28 gatunków ślimaków lądowych i wodnych, żyjących współcześnie w Afryce i wokół Morza Śródziemnego, a także gatunki holarktyczne i palearktyczne. Młodsza fauna pochodzi z holoceńskiej terasy zaliczonej do Guirienu, datowanej na 5140 lat BP. Jest ona uboższa (11 gatunków ślimaków) i nie zawiera taksonów holarktycznych i palearktycznych. Osady późnoczwartorzędowe z malakofauną, znalezione w okolicy Bechar oraz cytowane z wielu stanowisk z obszaru Afryki i Bliskiego Wschodu, odpowiadają trzem kolejnym fazom wilgotnego klimatu, wyróżnianym jako pluwiały. Można je korelować odpowiednio z interpleniglacjałem i wstępującą fazą plenivistulianu, z późnym glacjałem oraz z klimatycznym optimum holocenu.

Article: 
Volume: