ASGP (1998), vol. 68: 85-93

DIAGENETIC ALBITE IN ROTLIEGENDES SANDSTONES FROM THE INTRASUDETIC BASIN (POLAND)

Marek MICHALIK

Institute of Geological Sciences, Jagiellonian University, Oleandry 2a, 30-063 Kraków, Poland

Michalik, M., 1998. Diagenetic albite in Rotliegendes sandstones from the Intrasudetic Basin (Poland). Ann. Soc. Geol. Polon., 68: 85-93.

Abstract: The Rotliegendes sandstones from the Intrasudetic Basin exhibit intensive diagenetic albitization. Albite crystallized on highly dissolved feldspars and lithic grains. The habit of albite crystals differs in relation to their size. Diagenetic albite is characterized by pure chemical composition (very low content of Ca). Crystallization of albite took place during advanced diagenesis – after the dissolution of unstable grains and the formation of quartz cement. The origin of sodium-rich diagenetic solutions was related to alteration of highly albitized Lower Permian volcanic rocks and/or direct supply of post-magmatic hydrothermal solutions (which caused albitization of volcanic rocks) into the sedimentray basin. Decomposition of unstable components of sandstones was probably the secondary source of Na in diagenetic solutions.

Abstrakt: Piaskowce czerwonego spągowca w niecce śródsudeckiej wykazują intensywną diagenetyczną albityzację. Albit krystalizuje na silnie rozpuszczonych skaleniach i ziarnach litycznych. Pokrój kryształów albitu jest zróżnicowany zależnie od ich wielkości. Diagenetyczny albit odznacza się czystością składu chemicznego (bardzo niską zawartością Ca). Krystalizacja albitu miała miejsce w zaawansowanej diagenezie – po rozpuszczaniu ziaren niestabilnych i powstaniu cementu kwarcowego. Pochodzenie roztworów diagenetycznych bogatych w Na+ jest związane przemianami silnie zalbityzowanych skał wulkanicznych dolnego permu i/lub bezpośrednim dostarczaniem pomagmowych roztworów hydrotermalnych (które powodowały albityzację skał wulkanicznych) do basenu sedymentacyjnego. Rozkład niestabilnych składników piaskowców był zapewne drugorzędnym źródłem Na+ w roztworach diagenetycznych.

Article: 
Volume: