ASGP 2004, Vol. 74, 1

Krzysztof Birkenmajer, Zoltán Pécskay, Jacek Grabowski, Marek W. Lorenc & Paweł P. Zagożdżon
Radiometric dating of the Tertiary volcanics in Lower Silesia, Poland. IV. Further K-Ar and palaeomagnetic data from Late Oligocene to Early Miocene basaltic rocksof the Fore-Sudetic Block - 1-19
Datowanie radiometryczne trzeciorzędowych wulkanitów Dolnego Śląska. IV. Daty K-Ar i wyniki badań paleomagnetycznych późnooligoceńskich i wczesnomioceńskich skal bazaltowych bloku przedsudeckiego (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Anna Wolska
High-temperature restite enclave as an evidence of deep-seated parent magma melting of the Będkowska Valley granodiorite (Silesian-Cracow area, South Poland) - preliminarypetrographic and mineralogical study - 21-33
Wysokotemperaturowy restyt jako dowód głębokiego wytapiania macierzystej magmy granodiorytu z Doliny Będkowskiej (obszar śląsko-krakowski) (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Patrycja Szczepanik, Zbigniew Sawłowicz & Marta Bąk
Pyrite framboids in pyritized Radiolarian skeletons (Mid-Cretaceous of the Pieniny Klippen Belt, Western Carpathians, Poland) - 35-41
Framboidy pirytowe w spirytyzowanych szkieletach radiolarii (kreda środkowa, pieniński pas skałkowy, Karpaty Zachodnie, Polska) (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Janusz Badura & Bogusław Przybylski
Evolution of the Late Neogene and Eopleistocene fluvial system in the foreland of the Sudetes Mountains, SW Poland - 43-61
Ewolucja sieci rzecznej na przedpolu Sudetów w późnym neogenie i eoplejstocenie (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Stanisław Brud
Palaeogeography of the western Sandomierz Basin in Late Neogene and Early Quaternary times (Carpathian Foredeep, South Poland) - 63-93
Paleogeografia zachodniej części Kotliny sandomierskiej w późnym neogenie i wczesnym czwartorzędzie (Zapadlisko Przedkarpackie, Polska południowa) (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Wiesław Bogacz
The tectogenesis of the Telfer gold-copper ore system in the Proterozoic Paterson Orogen, north western Australia - 95-121
Tektogeneza złoża rud złota i miedzi Telfar, proterozoiczny orogen Paterson, północno-zachodnia Australia (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Wojciech Narębski
Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Krystyna Grohs (1914-2003) - 123
Chronicle of the Polish Geological Society - Krystyna Grohs (1914-2003)
Article Full Text, PDF