ASGP 1957 (for 1956), Vol. 26, 2

Ryszard Gradziński & Andrzej Radomski
Utwory naciekowe z “mleka wapiennego” w Jaskini Szczelinie Chochołowskiej - 63- 90
Cavern deposits of “rock milk” in the Szczelina Chochołowska Cave (Summary)
Article Full Text, PDF

Stefan Alexandrowicz
O wieku margli kredowych z Puszczy Bukowej pod Szczecinem - 91-105
L’age des marnes cretacees de Puszcza Bukowa prés de Szczecin (Résumé)
Article Full Text, PDF

Stanisław Dżułyński, Andrzej Radomski & Aandrzej Ślączka
Utwory wirowe w łupkach fliszowych Karpat - 107-126
Sandstone whirl-balls in the silts of the Carpathian-Flysch (Summary)
Article Full Text, PDF

Referaty dotyczące zagadnień sedymentacji fliszu karpackiego i współczesnej sedymentacji Dunajca - 127-129
Communications on the sedimentation of the Carpathian Flysch and the contemporary sedimentation of the Dunajec River (Summary)
Article Full Text, PDF

Andrzej Radomski
Uwagi o sedymentacji fliszu podhalańskiego - 131-145
Remaks on the sedimentation of the Podhale Flysch (Summary)
Article Full Text, PDF

Stanisław Bukowy
Sedymentacja babickich warstw egzotykowych w Karpatach Przemyskich - 147-155
Remarks on the sedimentation of the Babica Clays (Summary)
Article Full Text, PDF

Jan Łoziński
Porównanie zespołów minerałów ciężkich fliszu podhalańskiego, aalenu fliszowego w pasie skałkowym i egzotyków jurajskich z Bachowie - 157-164
The comparison of the assemblage of heavy minerals of the Podhale Flysch, Flysch Aalenian ijn the Klipen Belt with the Jurassic exotics from Bachowice (Summary)
Article Full Text, PDF

Krzyszytof Birkenmajer
Uwagi o sedymentacji aalenu fliszowego i warstw jarmuckich pasa skałkowego - 165-178
Remarks on the sedimentation of the Aalenian Flysch and Jarmuta beds (Senonian) of the Pieniny Klippen Belt (Summary)
Article Full Text, PDF

Rafał Unrug
Współczesny transport i sedymentacja żwirów w dolinie Dunajca (stresz. Referatu) - 179-186
The transportation and sedimentation of the conterporay gravels in the Dunajec River Valley (Summary)
Article Full Text, PDF