ASGP 1969, Vol. 39, 4

Eugeniusz Panow
Materiały do znajomości ramienionogów z górnej kredy okolic Krakowa(Praca pośmiertna przygotowana do druku pod redakcją G. Biernat i E. Popiel-Barczyk) - 555- 608
Contribution to the knowledge of the Brachiopods from the Upper Cretaceous of the Kraków district (Posthumous publictaion, prepared for publictaion by Gertruda Biernat and Ewa Popiel-Barczyk) (Summary)
Article Full Text, PDF

Marian Dumicz, Jerzy Don & Kazmierz Kozłowski
Granitoidy salairskie Ałtaju Mongolskiego w rejonie Kobdo (Mongolia) - 609-635
Salairian granitoids of the Mongol Altai Range in the Khobdo region (Mongolia) (Summary)
Article Full Text, PDF

Jan Kirschke
Pierwsze znalezisko graptolitów w sylurze Mongolii - 637-650
First findings of graptolites in the Silurian of Mongolia (Summary)
Article Full Text, PDF

Wojciech Grocholski
Mezostruktury obszaru gnejsów sowiogórskich na Przedgórzu Sudeckim - 651-674
Mesostructures of the Sowie Góry gneisses in the Foreland of the Sudetes Mts. (Summary)
Article Full Text, PDF

Andrzej Ślączka
Zastosowanie struktur prądowych do ustalenia kierunku upadu warstw w głębokich wierceniach - 675-679
The use of current structures for the determination of direction of dip of beds in borehole cores (Summary)
Article Full Text, PDF

Stefan Witold Alexandrowicz
Utwory paleogenu w południowej części Wyżyny Krakowskiej - 681-696
Couches du Paléogene de la partie méridionale du Plateau de Cracovie (Résumé)
Article Full Text, PDF

Frank Simpson
Rotamedusa roztocensis gen. et sp. nov., meduza z eoceńskiego fliszu karpackiego – 697-703
Rotamedusa roztocensis gen. et sp. nov., a medusa from the Eocene flysch of the Carpathians (Summary)
Article Full Text, PDF

Stanisław Mateusz Gąsiorowski
Rhyncholites with Quadri- and Sexa-Partite Posterior Surface - 705-719
Ryncholity o czterodzielnej i sześciodzielnej powierzchni tylnej (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Streszczenia referatów z posiedzeń naukowych Polskiego Towarzystwa Geologicznego
Résumés de communications scientifiques des séances de la Société Géologique de Pologne

Geologia, mineralizacja i geneza złóż siarczków żelaza typu rudek w Górach Świętokrzyskich i metodyka ich poszukiwań (Materiały z sesji naukowej Sekcji Genezy Zóż Rud PTG, Kielce 9–10 X 1968)

Zbigniew Rubinowski
Pozycja mineralizacji syderytowo-pirytowej w metalogenezie trzonu paleozoicznego Gór Świętokrzyskich (stresz. referatu) - 721-722
Article Full Text, PDF

Marek Nieć
Geologia i mineralizacja złóż siarczków żelaza i syderytu w Rudkach (stresz. referatu) - 723-725
Article Full Text, PDF

Tymoteusz Wróblewski
Problematyka i dotychczasowe wyniki poszukiwań wiertniczych w skrzydłach dyslokacji Rudek w Górach Świętokrzyskich (stresz. referatu) - 725-727
Article Full Text, PDF

Maria Tarnowska
Wstępne dane o mineralizacji warstw przejściowych emsu i eiflu w strefie Łagów-Iwaniska w Górach Świętokrzyskich (stresz. referatu) - 727-731
Article Full Text, PDF

Zbigniew Rubinowski & Marek Nieć
Przejawy mineralizacji ołowiowej w rejonie Nieczulic koło Rudek (stresz. referatu) - 731-732
Article Full Text, PDF

Zbigniew Rubinowski & Marek Nieć
Przejawy mineralizacji ołowiowej w rejonie Nieczulic koło Rudek (dyskusja) - 733-736
Article Full Text, PDF

Jedrzej Müller & Stanisław Rudowski
Dynamika i struktury sedymentacyjne potoku przyboju (stresz. referatu) - 737-738
Article Full Text, PDF

Ireneusz Lipiarski
Stratygrafia osadów górnego karbonu i dolnego permu na obszarze między Trzebinią a Krzeszowicami w świetle nowych badań (stresz. referatu) - 739-740
Article Full Text, PDF

Nagrobek prof. dr Konstantego Tołwińskiego i lista ofiarodawców na pomnik - 743-745
Article Full Text, PDF

Sprawozdanie z działalności PTG w roku 1968 - 747-759
Compte-rendu des travaux de la Société Géologique de Pologne en 1968
Article Full Text, PDF

Sprawozdanie finansowe - 760
Article Full Text, PDF

Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Wieliczce, 1968 r. - 761-762
Article Full Text, PDF

Nagroda naukowa imienia Ludwika Zejsznera za rok 1967 - 763-764
Laureat – Karol Bojkowski
Article Full Text, PDF