ASGP (1997), vol. 67: 183-196

NORTH SEA LITUOLID FORAMINIFERA WITH COMPLEX INNER STRUCTURES: TAXONOMY, STRATIGRAPHY AND EVOLUTIONARY RELATIONSHIPS

Michael A. CHARNOCK (1) & Robert W. JONES (2)

1) Robertson Research International Ltd., Llanrhos, Llandudno, Gwynedd, LL30 1SA, U. K.
2) BP Exploration, Chertsey Road, Sunbury-on-Thames, Middlesex, TW16 7LN, U. K.

Charnock, M. A. & Jones, R. W., 1997. North Sea Lituolid Foraminifera with complex inner structures: taxonomy, stratigraphy and evolutionary relationships. Ann. Soc. Geol. Polon., 67: 183-196.

Abstract: The taxonomic, stratigraphic and inferred phylogenetic relationships of North Sea lituolid foraminifera with complex inner structures (i.e., the Subfamilies Cyclammininae and Spiropsamiinae of the Family Lituolidae) are reviewed. Five essentially Cenozoic evolutionary lineages are recognised, four (Subfamily Cyclammininae) appearing to have originated from Haplophragmoides or Veleroninoides (Subfamily Haplophragmoidinae), one (Subfamily Spiropsamiinae) from Eratidus (Subfamily Ammomarginulininae), and perhaps ultimately from Spiroplectammina (Subfamily Spiroplectammininae, Family Textulariidae). Selective synonymies, taxonomic notes and detailed documentations of North Sea distributions are appended.
The evolution (and extinction) of the various complex lituolid species appears to be related to evolving palaeoenvironmental conditions mediated by tectono-eustasy. The most important time in erms of evolution was the Late Palaeocene.
Further work is recommended on the taxonomic and phylogenetic relationships between certain problem species, and on areas outside the North Sea. Further work is also recommended on the controls on the development of alveolar wall structure and cribrate apertures (i.e., whether evolutionary or environmental). Investigation of variations in these aspects of morphology along coeval transects from the margin to the centre of a basin would be highly instructive in this regard. Variations in other aspects of morphology with depth could also be investigated by this means. Investigation of possible temporal variations in depth distributions would have to be based around analyses of transects from successive time-slices.

Abstrakt: Autorzy przeprowadzili rewizję otwornic aglutynujących z rodziny Lituolidae (podrodzina Cyclammininae i Spiropsamiinae) biorąc pod uwagę cechy taksonomiczne, zasięgi stratygraficzne oraz określając wzajemne relacje filogenetyczne. Wyróżniono pięć głównych linii ewolucyjnych, z których cztery (dotyczą Cyclammininae) rozpoczyna rodzaj Haplophragmoides lub Veleroninoides (podrodzina Haplophragmoidinae), a przodkiem jednej (podrodzina Spiropsamiinae) jest prawdopodobnie rodzaj Eratidus (podrodzina Ammomarginulininae) lub Spiroplectammina (podrodzina Spiroplectammininae).
Ewolucja poszczególnych gatunków w obrębie rodziny Litualidae była związana ze zmieniającymi się warunkami paleośrodowiska, stymulowanymi przez procesy eustatyczne i tektoniczne. Najszybsze zmiany ewolucyjne w tej rodzinie zachodziły w późnym paleocenie.
Autorzy rekomendują kilka gatunków otwornic w rodzinie Lituolidae do dalszych badań taksonomicznych i filogenetycznych, które uwzględniałyby zespoły mikrofauny pochodzące również z osadów spoza Morza Północnego.
Autorzy proponują zwrócić uwagę na zmiany alweolarnej struktury ścian skorupki oraz na zmiany w kształcie i obecności sitkowatych otworów skorupki, określając czy zmiany te powstały na drodze ewolucyjnej czy związane są ściśle ze zmianami środowiska. Pomóc temu mogą badania zespołów lituolidów obserwowanych w osadach tego samego wieku ale pochodzących z różnych części basenu. Powinny one być badane w kolejnych sekwencjach osadów odpowiadającym jak najmniejszym jednostkom chronostratygraficznym.
Przedstwiono szczegółowy opis otwornic z rodziny Lituolidae, zawierający systematykę oraz cechy taksonomiczne otwornic z rodziny Lituolidae z osadów Morza Północnego.

Article: 
Volume: