ASGP 2001, Vol. 71, 2

Elżbieta Turnau & Hanna Matyja
Timing of the onset of Devonian sedimentation in northwestern Poalnd: palynological evidence - 67-74
Początek dewońskiej sedymentacji w północno-zachodniej Polsce: przesłanki palinologiczne (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Krzysztof Bąk, Marta Bąk & Zbigniew Paul
Barnasiówka Radiolarian Shale Formation - a new lithostratigraphic unit in the Upper Cenomanian-lowermost Turonian of the Polish Outer Carpathians (Silesian Series) - 75-103
Formacja Łupków Radiolariowych z Barnasiówki - nowa jednostka litostratygraficzna w górnym cenomanie i najniższym turonie w Polskich Karpatach Zewnętrznych (Seria Śląska) (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Michał Gradziński, Renata Jach & Ewa Stworzewicz
Origin of calcite-cemented Holocene slope breccias from the Długa Valley (the Western Tatra Mountains) - 105-113
Geneza holoceńskich brekcji zboczowych z Doliny Długiej (Tatry Zachodnie) (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Michał Gradziński, Joachim Szulc, Jacek Motyka, Ewa Stworzewicz & Andrzej Tyc
Travertine mound and cave in a village of Laski, Silesian-Cracow Upland - 115-123
Kopuła trawertynowa i jaskinia we wsi Laski, Wyżyna Śląsko-Krakowska (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Adam Porowski
Chemical composition and origin of ionic ratios in the Iwonicz anticline mineralized groundwaters (Polish Outer Carpathians) - 125-134
Skład chemiczny i pochodzenie stosunków jonowych w wodach zmineralizowanych antykliny iwonickiej (Polskie Karpaty Zewnętrzne) (Streszczenie)
Abstract | Article Full Text, PDF

Andrzej Ślączka, Zbigniew Wilk & Ryszard Gradziński
Kronika Polskiego Towarzystwa Geologicznego - Rafał Unrug (1931-2000) - 135-137
Chronicle of the Polish Geological Society - Rafał Unrug (1931-2000)
Article Full Text, PDF