ASGP 1933, Vol. 9

Fanciszek Bieda
Sur les Spongiaires soliceux du Senonien des environs de Cracovie - 1-41
Gąbki krzemionkowe senonu okolic Krakowa (Streszczenie)
Article Full Text, PDF

Henryk Teisseyre
Dyzlokacje na krawędzi południowego Roztocza (na południe od Lwowa) i ich wpływ na urzeźbienie terenu - 42-49
Les dislocations bordieres de Roztocze aux environs (Résumé)
Article Full Text, PDF

Wilhelm Friedberg
Przyczynki do znajomości miocenu polski. Część I - 50-56
Beiträge zur Kenntniss des Miocäns von Polen. I. Teil (Zusammenfassung)
Article Full Text, PDF

Wilhelm Krach
Przyczynek do znajomości miocenu Wołynia - 57-64
Beitrag zur Kenntniss des Miocäns von Wolhynien (Zusammenfassung)
Article Full Text, PDF

Tadeusz Zarosły
Kwarcyt z Zagnańska - 65-77
Ueber den Quarzit von Zagnańsk (Zusammenfassung)
Article Full Text, PDF

Wilhelm Krach
Zmienność gatunku Pectunculus pilosus L. z miocenu polskiego - 78-87
Biometrische studien uber die Art Pectunculus pilosus L. aus dem polnischen Miocän (Zusammenfassung)
Article Full Text, PDF

Marian Książkiewicz
Przyczynek do znajomości średniej kredy płaszczowiny godulskiej w Beskidach zachodnich – 88-95
Beitrag zur Kenntnis der mittleren Kreide der Godula-Decke in den West-Karpaten (Zusammenfassung)
Article Full Text, PDF

Jadwiga Burtanówna, Marian Książkiewicz & Stanisław Sokołowski
O występowaniu łupków radjolarytowych w kredzie średniej Beskidów Zachodnich - 96-99
Über das Auftreten der Radiolaritschiefer in der mittleren Kreide der West-Beskiden (Zusammenfassung)
Article Full Text, PDF

Jan Kuhl
Wstępne badania petrograficzne kwarcytów z Olszyny i Parzynowa (południowo- zachodnie okolice Ostrzeszowa) - 100-112
Einleitende petrographische Untersuchungen der Quarzite von Olszyna u. Parzynów (Sud-westliche Gegend von Ostrzeszów (Zusammenfassung)
Article Full Text, PDF

Ludwik Sawicki
Morena denna zlodowacenia starszego od nasunięcia Cracovien (L3) w Huszczce Wielkiej koło Skierbieszowa - 113-146
La moralne de fond de la glaciation plus ancienne que le Cracovien (L3) a Huszczka Wielka (district Zamość) (Résumé)
Article Full Text, PDF

Bronisław Jaroń
Analiza pyłkowa interglacjału z Żydowszczyzny koło Grodna - 147-183
Pollenanalytische Untersuchung des Interglazials von Żydowszczyzna bei Grodno in Polen (Zusammenfassung)
Article Full Text, PDF

Stanisław Liszka
Fauna piasków bogucickich w okolicy Wieliczki - 184-196
Fauna der Bogucicer Sande in der Umgegend von Wieliczka (Zusammenfassung)
Article Full Text, PDF

Wilhelm Friedberg
Przyczynek do znajomości miocenu Polski. Część II - 197-236
Beiträge zur Kenntniss des Miocäns von Polen. II. Teil (Zusammenfassung)
Article Full Text, PDF

Władysław Szafer
Flora plejstoceńska w Jarosławiu - 237-243
Uber eine pleistozane Flora in Jarosław (Zusammenfassung)
Article Full Text, PDF

Franciszek Ludera
Wiadomość o znalezieniu osoki aloesowatej (Stratiotes aloides L.) w plejstocenie okolicy Rzeszowa - 244-245
Stratiotes aloides im Pleistozan von Rzeszów (Zusammenfassung)
Article Full Text, PDF

Konrad Konior
Z badań geologicznych w Karpatach środkowych między Gorlicami a Sanokiem - 246-278
Recherches geologiques dans des Carpates centrales entre Gorlice at Sanok (Résumé)
Article Full Text, PDF

Jadwiga Burtanówna
Geologja okolicy Myślenic na zachód od Raby - 279-293
Der geologische Bau der Umgegend von Myślenice westlich vom Raba-Fluss (Zusammenfassung)
Article Full Text, PDF

Terminologia i znakowanie utworów plejstoceńskich. (Na podstawie schematu opracowanego przez doc. dr. J. Samsonowicza) - 294-295
Article Full Text, PDF

Jan Zerndt
Dr. Franciszek Hirszberg (1863-1933) - 296-298
Article Full Text, PDF

Walery Goetel
Marja Kettnerova (1900-1933) - 298-300
Article Full Text, PDF

Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Geologicznego w roku administracyjnym 1932/33 - 301-308
Article Full Text, PDF

Zjazd P.T. Geol. we wschod. części Gór Świętokrzyskich - 307
Article Full Text, PDF

Spis zagranicznych czasopism perjodycznych bibljoteki Pol. Tow. Geol. otrzymywanych drogą wymiany - 309-312
Article Full Text, PDF

Spis członków Polskiego Towarzystwa Geologicznego według stanu z dnia 31. XII. 1933 r. - 313-316
Article Full Text, PDF